Tag Archives: zekat nedir diyanet

İslam ve Zekat

İslâm’ın, üzerine bina edildiği temel unsurlardan biri de zekâttır. Zekât, kelime olarak temizlemek ve artmak gibi anlamlara gelir. Istılahtaki manasıyla ise zekât, belli miktardaki malın, belli kimseler tarafından, verilmesi gereken yerlere verilme işine denilmektedir. Sadaka, infak ve öşür gibi kavramlar da belli şartlar dâhilinde zekât kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Öncelikle zekât, sadece mâlî bir yardımlaşma değil,… Read More »

Zekat Nedir?

Zekâtın lüzumu için kişinin sahip olduğu malın üzerinden  nisaba malik olduğu tarihten itibaren  bir yıl geçmesi gerekir. Yılsonunda elindeki mevcut meblağın tümünün zekâtını hesap edip vermesi lazımdır. Sene içinde artan mal sene sonunda diğerine eklenerek zekâtı verilir. Bu artış kısmının yılını doldurması beklenmez. Artan kısım yıl başında elinde bulunan nisaba tabi’dir

Zekât ile İlgili Sorular – 10

1. Kimlere zekât verilmez (zekât düşmez)? Zekât verilmeyen kimseler şunlardır: Anne, baba, büyük anne, büyük baba. Çocuklar ve torunlar. Karı koca bibirine. Zenginlere. Müslüman olmayanlara. Cami, çeşme, yol vs. yapımı için zekât verilmez. Ölünün kefen ve borçları da zekât ile karşılanmaz çünkü burada temlik (ele geçme, sahiplenme) yoktur. Şafiî Mezhebine göre; iş sahası bulunduğu ve… Read More »

Zekât ile İlgili Sorular – 9

1. Zekât kimlere verilir? Zekât verilecek kimseler şunlardır: • Fakirler. (Nisap miktarı mala sahip olmayanlar). • Miskinler. (Fakirlerden daha düşkün, hiçbir şeyi olmayanlar). • Zekât toplama görevlileri (Bu hizmet için ücret almıyorlarsa). • Köleler veya savaş esirleri. • Borçlular. • Allah yolunda olanlar. • Yolda kalmış olanlar. Memleketinden uzak kalıp parası tükenmiş olanlar. (Ancak bunlara ihtiyaçları… Read More »

Zekât ile İlgili Sorular – 8

1. Karı ve kocanın birbirine zekât vermesi caiz midir? Zengin bir koca fakir olan karısına zekâtını veremez. Zengin bir kadın da fakir olan kocasına zekâtını veremez. Ancak zengin olan bir adamın fakir olan karısına bir başkasının zekâtını vermesi caizdir. 2. Oğlu zengin olmakla beraber kendisi fakir olan bir babaya veya zengin olan oğulun fakir olan… Read More »

Zekât ile İlgili Sorular – 7

1. Kira bedeli zekâta sayılır mı? Zengin bir kimse, evinde kiracı olarak oturan fakirden ücret almayıp bunu zekâtına saysa zekâtını ödemiş olmaz. Ancak kirasını tahsil edip, tekrar ona temlik ederek zekât olarak verebilir.Çünkü zekâtta, mal veya paranın fakirin eline geçmesi şarttır. 2. Fakire yedirilen yemek zekât sayılır mı? Fakire yedirilen yemek zekât sayılmaz. Fakat kendisine… Read More »

Zekât ile İlgili Sorular – 6

1. Haram mal için zekât verilir mi? Haram mal için zekât verilmez. Haram malın (sahibi mevcut ise) sahibine verilmesi, sahibi mevcut değil ise sevap beklemeden ve mahiyeti belirtilmeksizin fakirlere verilerek elden çıkarılır. Helal mal haram mal ile karışmış ise ve ayırt etmek de mümkün değilse hepsinin zekâtını vermek gerekir. 2. Ticaret mallarının zekâtının hesaplanması? Ticaret… Read More »

Zekât ile İlgili Sorular – 5

1. İnkar edilen borca ait senet varsa zekâtı gerekir mi? İnkar edilen borç ve zoraki alman mal, üzerine beyyineleri, şahitleri, senetleri veya benzeri vesikaları yoksa veya bunlar sağlam ve adil değilse, mâl-i zımâr’dan yani tahsili mümkün olmayan alacaktan sayılır ve zekâtını vermek farz değildir. Ve fakat; bunların beyyineleri, şahitleri veya senetleri varsa sağlam ve adilse,… Read More »

Zekât ile İlgili Sorular – 4

1. Bir fakire bağış olarak veya borç olarak para veren kimsenin zekâta niyet etmesi caiz olur mu? Bir kimsenin, bir fakire bağış olarak veya geri almamak niyetiyle borç olarak verdiği mala zekâta niyet etmesi caizdir. Zira önemli olan verenin niyetidir, alan kimsenin bunu bilmesi şart değildir. 2. Zekâtı açıktan vermek gerekli midir? Zekât verecek kimsenin… Read More »

Zekât ile İlgili Sorular – 3

1. Kumar ve tefecilik gibi gayr-i meşru yollarla elde edilen kazancın zekâtı verilir mi? Kumar, faiz, tefecilik, meyhane işletmek gibi yollarla elde edilen paradan başka meşru yolla kazanılmış helal parası yoksa böyle bir kişiye; ne zekât, ne de hac farz değildir. Çünkü haram yolla kazanılan mal kendisinin değildir. 2. Zekât malının üzerinden bir kamerî yıl geçince… Read More »