Category Archives: Vaazlar

Çocuk Dünyası ve Gelişimi

Çocuk Dünyası ve Gelişimi  Bu bölümde çocukların dünyasını anlamaya yönelik bilgiler bulunmaktadır. Çocukları ne kadar iyi tanırsak ve anlar­sak onları daha doğru eğitebilir ve onlara daha iyi şekilde yak­laşabiliriz. Bu bölüm, iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda ço­cuk dünyasının anahtar kavramlarından bahsedilecektir. İkin­ci kısımda çocuğun gelişim özelliklerine kısaca değinilecektir.

Borçluya Kolaylık Göstermek

Borçluya Kolaylık Göstermek Hz. Âişe -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, kapısının önünde iki kişi­nin seslerini yükselterek birbirleriyle çekiştiklerini duydu. Bu alacak- verecek meselesinde borçlu olan, alacaklıdan borcun bir miktarını in­dirmesini ve alacağını kendinden güzellikle talep etmesini istiyordu. Alacaklı olan adam diğerine: -Vallahi borcundan hiçbir indirme yapmam, diyordu. Bu… Read More »

Bid’at’ın Kötülüğü

Bid’at’ın Kötülüğü Hz. Âişe -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Herkim bizim emrimiz olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey reddolunmuştur, geçerli değildir.” Vaaz Bu hadis, İslâm’ın en önemli temellerinden birini teşkil eder. Kitab ve Sünnet esasına dayanmayan her şey merdut, yani kabul edilemez niteliktedir. Böyle bir… Read More »

Büyük Günahlar

Büyük Günahlar Enes ibnu Mâlik -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve selleme büyük günâhlardan soruldu. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: -“Allah’a şirk koşmak; ana-babanın sözünü dinlememe, onlara karşı çıkmak ve onlara itaatsizlik etmek; haksız yere insan öldürmek, yalan yere şahitlik etmek.” Vaaz Bu hadiste dört büyük günahtan… Read More »

Akrabaya İyilik

Akrabaya İğilik İbnu Abbas’ın azadlı kölesi Kurayb -Allah onlardan razı ol­sun- şöyle dedi: Meymûne bintul-Hâris -Allah ondan razı olsun- kendisine şöyle haber verdi: Kendisi, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemden izin almadan cariyesini azad etti. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin gecele­me sırası Meymune’ye gelince, Meymune dedi ki. -Ey Allah’ın Rasûlü! Benim cariyemi azad ettiğimin… Read More »

Zalimin Kıyamet Günündeki Durumu ve Zulmederek Gasp Etmek

Zalimin Kıyamet Günündeki Durumu ve Zulmederek Gasp Etmek Ebû Hureyre -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim, din kardeşine nefsi veya malı hususunda haksızlık et­miş ise, dinar ve dirhemin olmayacağı (herhangi bir rüşvetin olmadığı, bunların fayda vermeyeceği) o kıyamet gününden evvel, hayatta iken ondan helallik dilesin.… Read More »

Zalime de Mazluma da Yardım Etmek

Zalime de Mazluma da Yardım Etmek Enes -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sal­lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Zalim de olsa mazlum da olsa Müslüman kardeşine yardım et!” Sahabeler dediler ki: -Ey Allah’ın Rasûlü! Mazlum olan, zulme uğramış kardeşimize yar­dım ederiz, ancak zalim olana, zulmedene nasıl yardım edelim? Allah Rasûlü sallallahu aleyhi… Read More »

Yalan Yeminle Başkasının Malını Almak

Yalan Yeminle Başkasının Malını Almak Abdullah ibnu Mesud -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimse, bir Müslüman’ın malını yalan yere yemin ederek alırsa Kıyamet günü Allah, kendisini gazaplanmış olarak karşılar.” Akabinde Allah Teâlâ şu âyeti indirdi: «Allah’a olan ahidlerinî ve yeminlerini az bir ücret mukabili satanlar…»… Read More »

Kıyamet Günü Azap Olunacak Üç Kimse

Kıyamet Günü Azap Olunacak Üç Kimse Ebû Hureyre -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Ra­sûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Üç kimse vardır ki, Allah, Kıyamet gününde onlara bakmaz, on­ların günahlarını temizlemez ve onlar için elem verici bir azâb vardır: Birincisi şu kimsedir: Kendisinin yol üstünde ihtiyâcından fazla suyu vardır da, onu ihti­yacı… Read More »

Üç Sınıf İnsan

Üç Sınıf İnsan Ebû Hureyre -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: Üç sınıf insan vardır ki, kıya­met gününde ben onların hasmıyım: Benim adıma yemin edip söz ve­rip sonra da ahdini bozan kimse. Hür bir insanı köle diye bilerek ve kasten satıp… Read More »