Tag Archives: zekat kimlere verilir

Madenlerin Zekâtı Ne Kadardır?

    Madenler; a) Altın, gümüş, bakır, kalay, nikel, demir, civa gibi, ateşte yumuşayıp eriyenler, b) Kireç, alçı taşı, yakut, elmas, firuze gibi, ateşte erimeyenler ve c) Su, tuz, zift, neft, petrol gibi, sıvı halde bulunanlar olmak üzere üç çeşittir. Ateşte eriyenler Öşür, haraç ve sırf mülk arazisinde veya sahralarda mevcut olan altın, gümüş, bakır,… Read More »

Altın ve Gümüşün Zekâtı Ne Kadardır?

    Külçe halinde veya darbedilmiş durumda olan altın ve gümüş, her ne maksatla bulundurulursa bulun durulsun, nisab miktarına ulaşıp üzerinden bir yıl geçtiğinde zekâta tabi olurlar. Altının nisabı 20 miskal’dir, bir miskal 20 kırattır, bir kırat da 5 arpa ağırlığıdır. Gümüşün nisabı ise 200 dirhem’dir, bir şer’! dirhem 14 kırattır. Buna göre 10 dirhem,… Read More »

Sığırların Zekâtı Ne Kadardır?

    Kırda otlayan sığır ve sığır cinsinden olan hayvanların 30’dan az olanına zekât düşmez. 30 ve 30’dan fazlası için ne kadar zekât düşeceği aşağıda gösterilmiştir: 30’dan 39’a kadar olan sığırlarda bir yaşında erkek veya dişi bir buzağı, 40’tan 59’a kadar olan sığırlarda iki yaşında erkek veya dişi bir buzağı, 60’tan 69’a kadar olan sığırlarda… Read More »

Zekât’a Tabi Olmayan Mallar

    Kişinin, hem kendisinin, hem de geçimleri kendi üzerine olan kimselerin temel ihtiyaçları kabul edilen mallarından zekât alınmaz. Temel ihtiyaçlardan olduğu kabul edilen mallar ise şunlardır: Oturulan evler, evlerin lüzumlu eşyaları, elbiseler, silahlar, binek hayvanları, bir aylık veya bir yıllık nafaka, okunmak için olan birer nüsha kitaplar, zena- atkârlann aletleri. Yine, ticaret için olmayan… Read More »

Zekât’ın Hikmeti ve Faydaları

    Eğer kişi zekâtını, bizzat kendisi malından ayırıp verirse bu durumu daha bariz bir şekilde hisseder. Bunlarla birlikte kişi, Allah (cc) rızası için infak etmenin sevabını da elde eder. 2) Zekât, zekât verenle alanlar arasındaki kardeşlik ve sevgi bağlarını pekiştirir. Zekât’ın toplumda yayıldığı, her müslümamn malının zekâtını hak sahiplerine verdiği düşünülecek olursa, müslümanlar arasındaki… Read More »

Zekâta Tâbi Mallar : Gayr-i Menkuller

İnsanın aslî ihtiyacı dışındaki ev, arsa ve iş yeri gibi gayr-i menkullerden de zekât vermesi gerekmektedir. Arsanın, ziraat maksatlı kullanılması durumunda, verilen emeğe göre 1/10 veya 1/20 oranında ‘öşür’ denilen bir zekât söz konusudur. Bu durumda tarlanın kendi değerinden değil, elde edilen mahsulden zekât alınmış olur. Ancak, ticari gayeyle tutulan gayri menkullerdeki hüküm, yine ticari… Read More »

Zekât Verilecek Yerler

Zekâtın kimlere verileceğini bizzat Allah (c.c.) tayin etmiştir. Bunu ifade eden ayette şöyle denilmektedir: ‘Zekâtlar Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, zekât toplayan memurlara, gönülleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere ve yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.’ Buna göre zekât verilecek yerler; Fakir… Read More »

Toplum Açısından Zekâtın Faydaları

Zekâtın, hem alan hem de veren adına getirdiği faydaların her biri, aslında toplum açısından da geçerlidir ve azımsanmayacak maslahatları haizdir. Zira toplum, fertler arasındaki birlik şuurunun keyfiyeti nispetinde huzurludur. Bu açıdan bakıldığında zekât, zengin ve fakir adına oluşturduğu ortamla cemiyetteki problemleri halletme adına önemli fonksiyonları yüklenmiş bir ibadet olarak karşımıza çıkmaktadır. Zekât, toplumun huzuru adına… Read More »

Zekâtın Önemi

Zekâtın önemini kavramak için iki yönüne özellikle dikkat etmek gerekmektedir: Bunlardan birincisi Allah ve Rasûlü’nün onunla ilgili emir, tavsiye ve uygulamaları, diğeri de onun fert ve toplum açısından insanlığa kazandırdıklarıdr. Her iki yönüyle de zekât, insanlığın sahip çıkması gereken bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; Daha önce de ifade ettiğimiz gibi gerek Kur’ân ve… Read More »

Zekâtın Verileceği Yerler

    Zekâtın verileceği yerler Tevbe/60 âyetinde belirtildiği üzere sekiz sınıftır: “Sadakalar (zekâtlar); fakirler, miskinler, zekât memurları, müellefetu’l-ku- lub, azat olmak üzere efendileriyle anlaşma yapmış köleler, borçlular, Allah yo- lundakiler ve yolda kalmışlar içindir.” (Tevbe Sûresi, 9/60) Fakir: Ancak zaruri ihtiyaçlarım karşılayabilen, bunun dışında mala sahip olmayan kimsedir. Bu kimsenin oturacak evi, ev eşyası, giyecek… Read More »