Author Archives: Musa Furkan

Teneffüs ve İstirahata Dair

Teneffüs ve İstirahata Dair Ona göre;  Çocuklar teneffüslerde mektep çevresinde yürüyüş gi­bi sıhhate medar olacak bazı uygun eğlencelerle oya­lanır, meşgul edilir. Mektebin çevresi (bahçesi) olma­sa bile dershanede çocukların dinlenmeleri gerekir. Fa­kat dershanede ayak oyunları oynanmaz. Bunun yeri­ne ilahi talimi hesap ve hikmete dair bazı faydalı me­selelerle vakit geçilir.  Adaba mugayir (aykırı), sıhhate ters olan her… Read More »

Çocuk Özellik ve Etkinlikleri

Çocuk Özellik ve Etkinlikleri Ders içi ve Ders Dışı  Mektebe kayıt olan çocuklardan birinde uyuz ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıklardan birisi görülürse durum aile­sine haber verilerek iyi oluncaya kadar o çocuk okul­dan uzaklaştınlır. Çocuklardan birinde keyifsizlik belir­tisi görülürse derhal “hanesine (evine)” gönderilip, ai­lesine bilgi verilir.  Çocuklar, ders programında gösterilen vakitlerde mek­tebe gelip, sınıfa girdikleri zaman… Read More »

Selim Sabit Efendi’nin Öğretim Teknikleri

Selim Sabit Efendi’nin Öğretim Teknikleri O, çocuğa okuma (elif-ba) öğretiminde öncelikle harflerin öğretilmesi üzerinde durarak, öğretimin teknik ve metotlannı şöyle açıklar: Harfler Belli bir tertip üzere levha (yazı tahtası) ya yazı­larak, şekil ve isimleri çocuklara öğretilir. Hoca ince bir değ­nekle, tahtaya yazmış olduğu harfleri göstererek çocuklara ay­rı ayn telaffuz ettirdikten sonra, harfleri tekrar gösterip ken­disi… Read More »

Selim Sabit Efendi’nin Rehnüma-i Muallimine Pedagojik Bir Yaklaşım

Selim Sabit Efendi’nin Rehnüma-i Muallimine Pedagojik Bir Yaklaşım Yazar (3-6) yaş gurubu çocuklardaki zihinsel gelişime dik­kat çekerek, ahlak ve adaba dair soyut olan şeylerin öğretiminde hüsn-i imtisal (örnek olma) ya özen gösterilmesinin önemi­ni vurgulamaktadır. Bu vurgulama, bu yaş gurubu çocuklar­da öğrenim metodu olarak taklidin etkinliğine işaret etmektedir. Yazar altı yaşından itibaren sıbyanın (çocuğun) bedeni ve zihni… Read More »

Kur’an Eğitiminde Verimlilik

  Kur’an Eğitiminde Verimlilik Kur’an eğitiminde verimliliği artırmanın en önemli şartı ders hocasının kendisini geliştirmesi, okuyuşunu güzelleştirmekten geri durmaması, çocuklarıyla güzel iletişim kurabilmesi, tekno­lojik imkanları dersine uyarlayabilmesi ve dersinin özel öğretim yöntem ve tekniklerini güncellemesiyle mümkündür.  Yüzüne ve ezber derslerinde yeri geldikçe bazı ayetlerin anlamı açıklanır.  Kur’an kıraatinde çocukları toplum huzurunda okuma­ya alıştırmak ve kürsü… Read More »

Ezber Çalışması Yapmak ve Ezberlemek

Ezber Çalışması Yapmak ve Ezberlemek Ezber kabiliyeti çok iyi olanlar ve onu kullanmayı bilenler Kur’an kıraatinde daha başarılı olabilmektedir. Kur’an ezberinde/ezberletilmesinde başarılı olmak için ezberleme yöntemleri­ni iyi bilmek, uygulatmak, koro okuyuşunu çok uygulamak ve çocuğun ezber okuyuşlarını itina ile dinleyerek hatalarını tas­hih etmek gerekir. En önemlisi de yüzünden okumayı geliştire­rek ezberlemeye zemin hazırlamaktır. 4-6 yaş… Read More »

Doğru ve Düzgün Okumayı Geliştirmek (Tecvitli Okuma)

Doğru ve Düzgün Okumayı Geliştirmek (Tecvitli Okuma) Kur’an’ı doğru, tecvitli ve güzel okumayı çabuk kavrama­nın en önemli yolu olabildiğince fazla talim çalışması yapmak­la ve hocayı iyi dinlemekle mümkündür. Kur’an kıraatinin bir hocadan veya üstattan talim edilmesi şarttır. Bu sebeple öğreticinin sınıfta talim üzere çokça okuması ve çocukların de çokça tekrar etmesi gerekir. Hocanın okuyu­şunu, ağız… Read More »

Çocuğun Duygusal Gelişimi

Çocuğun Duygusal Gelişimi Hiçbir dini vecibede ergenlik dönemine kadar çocuklara gü­nah yazılmaz. Aynı şekilde hiçbir devlet sisteminde çocuklar yaptıklan eylemlerden dolayı on iki yaşına kadar hiçbir şekil­de hapse atılmaz ve cezalandırılmaz. Bunun birkaç nedeni vardır: İlki, düşünce gelişimi açısından çocukların hak, adalet, suç gibi soyut kavranılan anlayabilecek yetiye sahip olmamasıdır. İkincisi, çocukların yaptığı davranışların doğurabileceği… Read More »

Çocuklarda Ceza ile Öğretim

Çocuklarda Ceza ile Öğretim Ceza, çocuk eğitiminde en son kullanılması gereken bir yöntemdir. Çocuğa örnek olduktan, istenilen davranışları bir­likte tekrarladıktan, çocuğun psikolojik yaralarını giderdikten, güzel dille ikaz ettikten ve olumlu davranışları ödüllendirildik­ten sonra, hiçbir sonuç alınamıyorsa o zaman ceza yöntemi gündeme gelebilir. Çocuklara verilen ceza şiddet içeremez. Şiddet, fiziksel, sö­zel ve duygusal şiddet olarak üç… Read More »

Eğitim Mi Sevgi Mi ?

Eğitim Mi Sevgi Mi ? Özellikle dini eğitim veren okul öncesi kurumlar yapılan ha­talar neticesinde büyük yaralar oluşturuyor. Üzülerek belirt­mek isterim ki biz “Okul öncesi maneviyatsız eğitim kursla­rı….” diye başlayan cümlelerin kurulmasına sebebiyet veriyo­ruz. Ne çocukların-ailelerin hakkını heba etmeye ne de bu ku­rumlar üzerinde olumsuz düşüncelerin ve sözlerin üretilmesine hakkımız var. Ahirette hesabını veremeyeceğimiz sorumluluk­ların… Read More »