Kur’an Eğitiminde Verimlilik

By | 23 Nisan 2015

 

Kur’an Eğitiminde VerimlilikKur’an Eğitiminde Verimlilik

Kur’an eğitiminde verimliliği artırmanın en önemli şartı ders hocasının kendisini geliştirmesi, okuyuşunu güzelleştirmekten geri durmaması, çocuklarıyla güzel iletişim kurabilmesi, tekno­lojik imkanları dersine uyarlayabilmesi ve dersinin özel öğretim yöntem ve tekniklerini güncellemesiyle mümkündür.

  1.  Yüzüne ve ezber derslerinde yeri geldikçe bazı ayetlerin anlamı açıklanır.
  2.  Kur’an kıraatinde çocukları toplum huzurunda okuma­ya alıştırmak ve kürsü tecrübesi kazandırmak için mes­citte, salonda veya sınıfta mikrofonla okumaları organi­ze edilebilir. Bu etkinlikle çocuk derse ilgi duyacak, da­ha çok çalışacak ve daha dikkatli okuyacaktır.
  3.  Derslerde fırsat buldukça Sahabe-i Kiramın Kur’an ez­berlemesi ve okumasıyla meşhur olanlarının ve meşhur kıraat imamlarının hayatlarından bahsedilebilir.
  4.  Yine fırsat buldukça çocuklara farklı hafızların örnek okuyuşları dinletilir ve çocuklar güzel Kur’an okumaya teşvik edilir.
  5.  Erkek çocuklar arasında olduğu gibi kız çocuklar arasın­da da güzel Kur’an okuma yanşmalan yapılabilir. Bu ça­lışma sınıf içinde de yapılabilir.
  6.  Kur’an hocalarının derslerin işlenişi ve içeriği üzerine meslektaşlarıyla yapacakları istişareler ve karşılıklı pay­laşımlar dersin verimliliğinin artmasına büyük katkı sağ­layacaktır. Derslerde kullanılan eğitim materyallerinin ve uygulanan etkinliklerin karşılıklı paylaşımı çocuğun kalitesini yükseltecektir.
  7.  Çocukların hep birlikte veya kendi başına sallanarak ders yapmaları da verimi arttırır. Bu uygulamayı bir eği­tim tekniği olarak değerlendiren Erol Özbilgen “…sıbyan mekteplerinde okuma ve ezberleme melodik diziler biçi­mine getirilmişti ve çocuklar sallanarak hep birlikte bu ritme katılıyorlardı” diyor. Belirtilen uygulama bugün Ja­pon okullarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Anla­şıldığı kadarıyla ritim, öğrenmeyi hızlandıran ve hatır­lamayı kolaylaştıran bir tekniktir.

Öğrencilerin “mütemadiyen sallanarak, yeknesak bir teganni ile okumaları, hoca hazırken kulakları yırtan gulguleli bir çalışmanın sürmesi” anı sahipleri kadar, yabancı gözlemcilerin de dikkatini çekmiştir.