Ashabın İmanı ve İçkinin Haram Edilmesi

By | 20 Aralık 2013

ashap

Ahzab suresindeki bu ayette ashabın imanı hakkında şöyle buyuruyor:

 

“Mü’minler ise düşman birliklerini gördükle­rinde, işte Allah ve Rasulü’nün bize vaadettiği! Allah ve Rasulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların an­cak imanlarını ve Allah’a bağlılıklarını artırır.”

 

Bizim ve bütün müslümanların imanı, Pey­gamberimizin mübarek arkadaşlarının (ashab) imanları gibi olmalıdır. Ashab, Allah ve Rasulü’­nün emirlerine derhal iman ederlerdi. Bütün dün­ya insanları, Allah sevgilisini inkar ederken, onlar tereddütsüz hemen inanmışlardı. Olur mu olmaz mı? Diye asla düşünmemişler, hemen kabul et­mişlerdi.

İşte buna güzel örnek: İslam’dan önce Araplar çok içki içerlerdi, bu içki günlük hayatla­rının değişmez bir parçasıydı, hiç durmadan içer­lerdi. Bu sebeple Allah, içkiyi peyderpey yasak etmişti. En son kesinlikle içkiyi yasak eden şu ayet Allah tarafından gönderildi:

 

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.’’

 

Bu ayet, yüce Allah tarafından gönderildiği zaman bir mü’min, bir meyhaneye gitti, şöyle hi­tap etti:

 

Ey insanlar! Şu anda Allah’ın Rasulü’nün huzurundan geliyorum, ben orada iken şu ayetler geldi okuyorum dedi. Yukarıdaki ayetleri okudu. Ayetin son lafzı (hadi bırakın) lafzını okuyunca, meyhanede bulunan ne kadar müslüman varsa (bu ayet gelmeden önce içki kesin haram edil­mediği için müslümanlar içiyordu) ayağa kalka­rak “bıraktık, Allah’ım bıraktık” dediler. Bunun aslı var mı, yok mu, diye düşünmeden, hele bugün de içeyim de başka içmem demediler, hemen terk ettiler.

 

Bugün müslümanım diyen bazı kimseler ise hâlâ “üzüm suyu değil midir, üzüm haram olma­dığına göre suyu niye haram olsun?” derler. Dü­şünmezler mi ki üzümü helal eden, şarap haline gelen suyunu haram eden de Allah’tır. Sen Al­lah’tan daha mı iyi biliyorsun? Allah hiç yalan söyler mi? Herşeyi yaratan Allah olduğuna göre üzümün insanlara faydalı, şarap haline gelen üzüm suyunu insanlara zararlı olduğunu bilmez mi? Elbette bilir.

 

Bütün dünya, İslam’a düşman iken Allah sevgilisine inanan ashab, sarsıntısız imanları sa­yesinde bütün zorlukları yenmişlerdir. Hem de zahirî aklın hiçbir zaman aşılamayacağı zorlukları aşmışlardı.

iman-nedir