Ana ve Babamız İçin Yapılacak Dua

By | 14 Ocak 2014

Ana ve Babamız İçin Yapılacak Dua Arapçası;

ane babamız için okunacak dua

Ana ve Babamız İçin Yapılacak Dua Okunuşu: “Rabbena atina fi’d-dünya haseneten ve fi’l- ahırati haseneh. Ve kına azabe’n-nar. Rabbena la tüahızna in nesina ev ahta’na. Rabbena ve la tahmil ‘aleyna ısran kema hameltehu ‘ale’l-lezine min kablina, Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih. Va’fü anna vağfir lena verhamna, ente mevlana fensurna ‘ale’l- kavmi’l-kâfirin. Rabbene’ğfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve’nsurna ‘ale’l-kavmi’l kafirin. Rabbena fağfir lena zünubena ve keffir ‘anna seyyiatina ve teveffena me’a’l-ebrar.Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne mine’l-hasirin. Rabbena’ğfir li ve livalideyye ve lil-mü’minine yevme yekumü’l-hısab. Rabbena amenna feğfir lena verhamna ve ente hayrü’r- Rahımin. Rabbi’ğfir ve’rham ve ente hayru’r-Rahımin. Rabbena’srif ‘anna ‘azabe cehenneme inne ‘azabeha kane ğaramen inneha saet müstekarren ve mükamen. Rabbi inni zalemtü nefsi feğfir li fe ğafera lehu innehu hüve’l-ğafuru’r Rahim. Rabbene’ğfir lena ve li ihvanine’l-lezine sebekuna bi’l-imani ve la tec’al fi kulubina ğıllen lillezine amenu Rabbena inneke raufü’r-Rahim.”

Ana ve Babamız İçin Yapılacak Dua  Anlamı: “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahiretde de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru (Bakara, 2/201). Ey Rab­bimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbi­miz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı! Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler top­luluğuna karşı bize yardım et (Bakara, 2/286). Rabbimiz! Bizi günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolun­da) ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et.” (Al-Imran 3/147) “Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötü­lüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.” (Al-İmran 3/193) “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A’raf,7/23) “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve ina­nanları bağışla.” (İbrahim, 14/41) “Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en ha- yırlısısın.” (Muminun, 23/109) “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Muminun, 23/118) “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir! Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.” (Furkan, 25/65-66) “Rab­bim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet, dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet eden­dir.” (Kasas, 28/16) “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esir­geyicisin, çok merhametlisin.”(Haşr,59/10)