Tag Archives: nihat hoca

Dua-i Kerb (Sıkıntı Duası)

Sıkıntımız varken yada sıkıntı halindeyken okuyabileceğiniz bir dua Dua-i Kerb (Sıkıntı Duası)…Ebu Bekir es-Sıddık (r.a.) anlatıyor: Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.), “Dua-i Kerb” budur, buyurmuşlardır. Arapçası; Dua-i Kerb (Sıkıntı Duası) Okunuşu: “Allahümme rahmeteke ercü fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve aslih li şani küllehu la ilahe illa ente.” Dua-i Kerb (Sıkıntı Duası) Anlamı: “Allah’ım rahmetini umarım.… Read More »

Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua Arapçası; Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua Okunuşu: (Allahümme rabbe’s-semavati’s-seb’i ve rabbe’l- arşi’l-azım.Rabbena ve rabbi külli şey’in,münzilete’t-tevrati ve’l-incıli ve kur’ani’l-azim.Entel evvelü feleyse kableke şey’ün, ve ente’l-ahiru feleyse ba’deke şey’ün, ve ente’z-zahiru feleyse fevkake şey’ün, ve ente’l-batınü feleyse duneke şey’ün. Ikdı anne’d-deyne ve eğnine mine’l-fakri). Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Ey… Read More »

Nimetin, Sağlık ve Afiyetin Devamı İçin Dua

Nimetin, Sağlık ve Afiyetin Devamı İçin Dua Arapça   Nimetin, Sağlık ve Afiyetin Devamı İçin Dua Okunuşu: (Allahümme innı asbahtü minke fı nimetin ve afiyetin ve setrin, feettimme nımeteke aleyye ve afiyeteke ve setreke fi’d-dünya ve’l-ahireti) Nimetin, Sağlık ve Afiyetin Devamı İçin Dua Anlamı: “Allah’ım! Senin nimetin, afiyet ve koruman içinde sabahladım; bana olan nimetini,… Read More »

Sabah Akşam Okunacak Dua

Sabah Akşam Okunacak Dua Arapçası Sabah Akşam Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme inni es’elüke’l-‘afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali. Allahümme’stür avrati ve amin rev’ati. Allahümme ‘hfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve’an yemini ve ‘an şimali ve min fevki. Ve e’uzü bi-azametike eniğtale min tahti.” Sabah Akşam Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Ben… Read More »

Akıl Hastalığı İçin Okunacak Dua

Akıl Hastalığı İçin Okunacak Dua Akıl Hastalığı İçin Okunacak Dua Okunuşu: (İnnel hamde lillah, nahmedühu ve nesteınühu. Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, ve enne muhammeden abduhu ve resulüh…) Akıl Hastalığı İçin Okunacak Dua Anlamı: “Gerçek hamd,Allah’a mahsustur.O’na hamd eder, ve… Read More »

Yolculuktan Eve Dönünce Okunacak Dua

Yolculuktan eve dönünce okunacak dua Arapçası; Yolculuktan eve dönünce okunacak dua okunuşu: “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü’l- mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Ayibune, taibune, abidune, sacidune li-rabbina hamidune. Sadekallahü va’dehü ve nasara abdehu ve hezeme’l-ahzabe vahdehu.”   Yolculuktan eve dönünce okunacak dua anlamı: “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.… Read More »

Ölüm Anında İmanlı Gitmek İçin Okunacak Dua

Ölüm Anında İmanlı Gitmek İçin Okunacak Dua Arapçası;   Ölüm Anında İmanlı Gitmek İçin Okunacak Dua Okunuşu: “La ilahe illallahu’l-mevcudu bi-küllizeman. La ilahe illallahu’l -ma’budu bi-külli mekân. La ilahe illallahu’l-ma’rufu bi-külli ihsan. La ilahe illallahu’l-mezkûru bi-külli lisan. La ilahe illallahu külle yevmin hüve fi şe’n. La ilahe illallahu’l-emanu’l-emanu min zevali’l-imani ve min şerri’ş-şeytani ya kadime’l-ihsan,… Read More »

Zalim Ve Kötülere Karşı Yardım Duası

Zalim Ve Kötülere Karşı Yardım Duası Arapçası;   Zalim Ve Kötülere Karşı Yardım Duası Okunuşu: “Rabbi e’ınni ve la tu’ni ‘aleyye vensurni ve la tensur ‘aleyye vemkürli ve la temkür ‘aleyye vehdirıi ve yessirli’l-hüda vensurni ‘ala men beğa ‘aleyye. Rabbic’alni leke şekkaran, leke zekkaran, leke rahhaben, leke mıtva’an leke muhbiten, ileyke evvahen müniba. Rabbi tekabbel… Read More »

Seyyidül İstiğfar Duası

Seyyidül İstiğfar Duası   Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu: “Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni,ve ene ‘abdüke, ve ene ala ahdike ve va’dike m’esteta’tü. Euzü bike min şerri ma sana’tü, ebuü leke bi- ni’metike ‘aleyye ve ebuü leke bi-zenbi,fağfir li fe-innehu la yağfirü’z-zünube illa ente. Seyyidül İstiğfar Duası Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Beni… Read More »

Ana ve Babamız İçin Yapılacak Dua

Ana ve Babamız İçin Yapılacak Dua Arapçası; Ana ve Babamız İçin Yapılacak Dua Okunuşu: “Rabbena atina fi’d-dünya haseneten ve fi’l- ahırati haseneh. Ve kına azabe’n-nar. Rabbena la tüahızna in nesina ev ahta’na. Rabbena ve la tahmil ‘aleyna ısran kema hameltehu ‘ale’l-lezine min kablina, Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih. Va’fü anna vağfir… Read More »