Süt Kardeşliği Nasıl Olur?

By | 2 Şubat 2015

sut-kardesligi-nasil-olur   Doğumdan en fazla iki buçuk yıl (30 ay) sonrasına kadar memesinden süt içilen  veya emilen kadın süt annedir. Bu emme ile çocukla süt anne, süt annenin  mahremleri ve aynı süt anneden süt emip süt kardeş durumuna giren diğer kimseler  arasında süt akrabâlık bağı meydana getirir.
Süt hısımlığı, İslâm hukukuna has evlenme engellerinden biridir.
Bu yasak Nisâ Sûresinin 23. âyetinde getirilmiş ve bu âyette Cenâb-ı Hak mü’min  erkeklerin süt anneleriyle ve süt kardeşleriyle evlenmelerini yasaklamıştır.
Bu yasağın en büyük hikmetlerinden biri, varlıkların en şereflisi olan insanın  sütünün de büyük bir kıymete sâhip olması ve süt vâsıtasıyla insanlar arasında ayrı  bir akrabâlık ve yakınlık bağının meydana gelmesidir.
Süt, anne ile evlât arasında cismânî bir bağ, ortadan kaldırılması imkânsız ruhî ve mânevi bir irtibat kurar. Süt hısımlığı insanlar için ayrı bir yardımlaşma aracı, başlı başına bir yakınlaşma unsurudur.
Bunun için süt hısımları birbirinin mahremi sayılmış ve evlenmeleri yasaklanmıştır. Aralarında bakış helâl, nikâh haram kılınmıştır.
Evlenecek kişiler arasında süt hısımlığının bulunup bulunmadığına çok dikkat etmek gerekir. Çünkü süt hısımlığı evlenmeye engeldir. Şâyet evlendikten sonra karı kocanın süt hısımı oldukları anlaşılırsa, hâkim kararıyla eşlerin ayrılması lâzımdır.
Bu bakımdan, ayrıntısını diğer kaynaklara bırakarak süt hısımlığı münasebetleri üzerinde kısaca duralım.
İmam-ı Âzama göre doğumdan en fazla iki buçuk yıl (30 ay)  İmam-ı Muhammed’le İmam-ı Ebû Yusuf’a göre ise iki senedir sonrasma kadar memesinden süt içilen veya emilen kadın süt annedir.
Bu emme ile çocukla süt anne, süt annenin mahremleri ve aynı süt anneden süt emip süt kardeş durumuna giren diğer kimseler arasında süt akrabâlık bağı meydana getirir. Az da olsa sütün mideye inmesi, kâfidir. Bunun için emmek şart değildir, anne sütünün daha başka vâsıtalarla çocuğun midesine gönderilmesi de yeter.
Şafiî ve Hanbelî mezhebinde, bir defa emme ile süt hısımlığı kurulmaz. Çocuğun en az beş defa emmesi lâzımdır.Âzamî iki buçuk senelik süt emme devresi geçtikten sonra alınan sütte, artık süt hısımlığı meydana gelmez. Yani, iki buçuk yaşından büyük çocuk, memesini emdiği kadının süt evlâdı olmaz.