Mehdi Kimdir ?

By | 8 Mayıs 2014

mehdi-kimdir

Mehdi kimdir sorumuzun cevabını bize doğru olarak veren ayet, hadis ve rivayetler vardır. Biz de bu sorumuzu tek tek bu şekilde açıklamayı uygun bulduk.

Mehdi kimdir sorumuza cevap teşgil edecek Ayet: “Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini dar­madağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) Ni- telendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size!” (Enbiya; 18)

(Alimler bu ayetin Mehdi’nin geleceği zamana işaret ettiğini düşün­mektedirler.)

Mehdi kimdir sorumuzla ilgili Hadis ise şöyledir ; “Mehdi, tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükme­decektir.” (El-Kavlu’l-Muhtasar Fi Alamati’l-Mehdiyi’l-Muntazar, s. 29)

Hikâye: Mehdi Kimdir?

Mehdi, ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş olan, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtara­cak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, ada­let, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır. Peygam- berimiz’den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi, çeşitli hurafeler­le, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özü­ne döndürecek, Hz. İsa ile buluşacak, Allah’ın izniyle yegâne hak din olan İslam’ı yeryüzüne yerleşik kılacaktır. Mehdi’nin bir asır başında ge­leceğine inanılır. Bir gün İmam-ı Rabbani (ks) zamanında kendisine ge­lip, “Mehdi sensin” demişler. “Hayır ben değilim” buyurmuş, “ben asrın başını geçtim.”