İslâm’a Uygun Olan İsrâîliyyat

By | 27 Ekim 2014

islama-uygun-olan-israiliyyatİslâm’a uygun olan isrâîliyyattan maksat, sahîh sened ve metinlerle mu’teber hadîs kitaplarımızda yer almış olan haberlerdir. Yani, Hz. Peygamberin veya sahabenin veyahut da onlardan sonra gelen nesillerin eski milletlerin yahûdî ve hıristiyanlar başta olmak üzere daha ziyâde dînî kültürlerine ait olarak haber verdikleri ve anlattıkları şeylerdir. Yani daha açık bir ifâde ile bunlar hadîstir. Normal olarak Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli hallerinden bahsedilen eski millet ve kavimlere dâir gerek Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in ve gerekse ondan duyarak sahabenin nakletmiş oldukları tefsir ve açıklamalar bu kısmın içine girer. Bu çeşit haberler hadîs mecmualarında bir hayli yer tutar.