Hastalanınca Okunacak Dua – 2

By | 23 Eylül 2014

Gereksiz-Antibiyotik-Kullanımı-Yeni-Hastalıklara-Yol-AçabilirBismillahirrahmanirrahim.
“İnnî tevekkeltü ‘alallâhi Rabbi ve Rabbiküm vemâ min dabbetir illâ Hüve ahizün binâsıyetihâ inne rabbi ‘alâ sırâtın müştekim.”
(Hud Suresi, 56)

Bismillahirrahmanirrahim.
“Ve ke’eyyin min dabbetin lâ tahmilü rizkahâ Allahü yerzukuhû vt iyyâküm ve HüveVSemi’ul-Alim.” (Ankebût, 60)

Bismillahirrahmanirrahim
“Mâ yeftehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve m yümsik felâ mürsile lehû mim ba’dihî ve Hüve’l-Aziz’ül-Hakim (Fâtir,2)

Bismillahirrahmanirrahim.
“Fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illa Hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.” (Tevbe, 129)

Bismillahirrahmanirrahim
“Ve lein se’eltehüm men halekâs-semavati vel’arda leyekûlünallahü, kul efereeytüm mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdieniyyallahü bi- durrin hel hünne kaşifetü durrihi ev eradeni bi-rahmetin hel hün- ne mümsikâtürrahmetihi kul hasbiyallahü aleyhi yetevekkelü’l- metevakkilûn.”
(Zümer, 38)

Temiz bir kab içine toplanmış yağmur suyuna;

70 kere Fâtiha

70 kere Âyetü’l-Kürsi

70 kere İhlas

70 kere Felak

70 kere Nas

Okuduktan sonra bir miktar içilip, geri kalanı vücudun her yerine sürülür.

Aşağıdaki dua yedi kere okunur:

“Allâhümme inni es’elüke’şifâ min külli dain şifa.”

Sabah namazının sünneti ile Farz’ı arasında; 1 bardak suya 41 Fatih okunup içilir. 40 gün devam edilir.

Aşağıdaki surelerden herhangi biri, hergün 7’ şer kere okunur.
Lokman Suresi. Yasin suresi, Hucurat suresi, Cinn suresi, Tekasür sure si, Asr suresi, Kureyş suresi, Leheb suresi, İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi
Aşağıdaki dualar her gün 7’şer kere okunur.

Bismillahirrahmanirrahim

“Allâhümme inneke kadimün ezeliyyün. Tüzîlle’ilele ve kâime e liyyün biezelliyetihi ve lâ yezâlü ve hâza kezâlike yâ kersîre’l Hayr ya daime’l-mâ’rufi birahmetike yâ er-Hamer-Rahimin.”
“Allâhümme inni es’elüke’l afiyete fiddünya ve’l-âhireti, Allahı me inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve rr Allahümme’s tur avrati ve min rav’ati. Allahümme’h fazni min beyedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevkî ve euzü bi- azametike en uğtale min tahti. Allâhümme ağnini bi’l-ilmi ve zeyyinni bi’l Hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l âfiyeti.”