Hangi Hayvanlar Cennete Gidecek?

By | 8 Şubat 2015

hangi-hayvanlar-cennete-gidecekBütün hayvanların ruhları bâkî kalacaktır. Fakat rivayetlerde geçtiğine göre, Cennete girecek olan on hayvan gibi, bazı hususi fertler de hem ruhu, hem de cesediyle birlikte bâkî âleme gidecektir. Ve ayrıca her bir tür varlığın ara sıra kullanacağı bir cesedinin bulunacağı bildirilmektedir.
Rivayetlere göre şu on hayvan Cennete girecektir:
1. İbrahim Aleyhisselâmm buzağısı.
2. İsmail Aleyhisselâmm yerine kesilen koç.
3. Salih Aleyhisselâmm bir mûcizesi olan deve.
4. Yunus Aleyhisselâmı yutan balık.
5. Musa Aleyhisselâmm ineği.
6. Üzeyir Aleyhisselâmm merkebi.
7. Süleyman Aleyhisselâmm karıncası.
8. Belkıs’m hüdhüd kuşu.
9. Ashabı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği.
10. Peygamberimizin (a.s.m.) Kasva isimli devesi.
Ayrıca bu hususta Bediüzzaman Said Nursî ise, “Üçüncü Şua” olan Münâcât isimli eserinde şöyle demektedir:
“Evet, ebedînin sâdık dostu ebedî kalacak ve bâkînin âyine-i zîşuuru bâki olmak lâzım gelir.
“Hayvanların ruhları bâkî kalacağını ve Hüdhüd-ü Süleymânî (a.s.) ve Nemli ve Naka-i Sâlih (a.s.) ve Kelb-i Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem cesediyle bâkî âleme gideceği ve her bir nev’in ara sıra istimal edeceği bir tek cesedi bulunacağı rivayat-ı
sahihadan anlaşılmakla beraber, hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler.”1
Yani, ruh bâkî kalacağına göre, bütün hayvanların ruhları bâkî kalacaktır. Fakat Cennete girecek olan bu hayvanlar gibi, bazı hususi fertler de hem ruhu, hem de cesedi ile birlikte bâkî âleme gidecektir. Ve ayrıca her bir tür mahlukun ara sıra kullanacağı bir cesedinin bulunacağı bildirilmektedir.
Evet, rivayetler değişik olsa da, Cennete girecek olan hayvanlar başlıca bunlardır. Onlarm Cennetteki hayaüm, nerede, nasıl bulunacaklarını ise Ancak Cenâb-ı Hak bilir. Çünkü o âlemin gerçek keyfiyetine bizim idrakimiz yeterli gelmez.
Cennete girecek olan bu hayvanların bu peygamberler ve bu zâtlarla olan münasebeti hakkında ise Peygamberler Tarihi isimli eserlerde geniş bilgi bulmak mümkündür.