Gaflet Uykusundan Uyanmanın Belirtileri

By | 18 Ağustos 2014

kuran

 

günahGaflet uykusundan ayılan kişinin dört belirtisi vardır:

1-      Dünyevî şeylere kanaat nazarıyla bakar, onlan yapmakta acele etmez.

2-      Ahiret işlerinde hırslı ve aceleci olur.

3-      Dini vecibelerini ifşa etmede ilme ve gayrete sarılır.

4-      Halkın işlerini nasihat ve idare usulüyle devam ettirir.

Denilir ki: İnsanların en faziletlisi şu hasletleri barındırandır:

1-      Rabbine ibadet ve itaate koşan,

2-      İnsanlara faydası dokunan,

3-      İnsanlara karşı şerrinden emin olunan,

4-      İnsanların elindekine bel bağlamayan,

5-      Her daim ölüme hazırlıklı olan.

Ey kardeşim! Şunu bil ki bizler mutlaka öleceğiz. Bundan kaçış yoktur. Ni­tekim Allah (celle celâiüh) şöyle buyurur:

“(Ey Resûlüm!) Elbette sen de öleceksin, onlar da ölecekler.”

“Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, size bu kaçışın asla bir faydası olmaz. Aksi takdirde (eceliniz gelmediği için ölümden kaçmış gibi gözükseniz) bile (dünyada yaşatılarak) istifade ettirileceğiniz zaman çok azdır.”

Öyleyse her müslüman, ölüm kendisine de gelip çatmadan önce ona ha- zırlanmalıdır. Yüce Allah şöyle buyurur:

“Eğer doğru iseniz (haydi) ölümü temenni edin. (Göreceksiniz ki) onlar, daha önce işlediklerinden (korktuklarından) dolayı hiçbir zaman ölümü İstemezler.”

Allah Teâlâ doğruların doğruluklarından dolayı ölümü temenni ettiklerini, yalancıların ise kötü amellerinden ötürü ölümden kaçtıklarını beyan etmiş­tir. Çünkü sadık mümin ölüme hazırlanmış ve iştiyakla Rabbine kavuşmayı temenni etmektedir. Ebû Derdâ’nın (radıyallâhu ‘anh) şöyle dediği rivayet edil­miştir:

“Rabbimden, tevazu için fakirliği, günahlarıma kefaret olması için hasta ol­mayı isterim. Rabbime kavuşacağım için de iştiyakla ölümü beklemekteyim”

Abdullah b. Mesud (radıyallâhu ‘anh) der ki: “İyi veya kötü, ölüm herkes için hayırlıdır. Eğer iyilerdense Allah (celle celâiüh) onun hakkında, “(İyiler için) Al­lah katında olan nimetler, (dünya nimetlerinden) daha hayırlıdır.” buyurmuştur.

Şayet günahkârlardan ise yüce Allah onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Biz onlara sadece günahları çoğalsın diye mühlet tanıyoruz. Onlar için elem verici bir azap vardır.”

Enes b. Mâlik’in (radıyallâhu ‘anh) rivayetinde Nebî (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) bu­yurmuştur ki: “Ölüm müminin rahat ve huzura kavuşması demektir”

ibn Mesud (radıyallâhu ‘anh) anlatıyor: Resûlullah’a (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) soruldu:

–        Hangi müslüman daha fazla fazilet sahibidir? Resûlullah (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem),

–        Ahlâken en güzel olanı, buyurdular. Tekrar soruldu:

–        Hangi mümin daha zekidir?

–        Ölümü en çok hatırlayan ve ona en çok hazırlanan, buyurdular.

Resûl-i Ekrem (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) buyuruyor:

“Zeki o kimsedir ki, nefsini (ahirette hesaba çekilmeden evvel bu dünyada) hesaba çeker ve ölümden sonrası için hazırlanır. Âciz (beceriksiz) kimse ise nefsinin aldatıcı arzularına uyar, sonra da Allah’tan boş dilek ve temennilerde bulunur.” Yani hem arzularına uyarak hiçbir hayırlı amelde bulunmaz, hem de Allah’tan bağışlanmayı temenni eder.