Depresyonun Tedavisi

By | 2 Ekim 2014

depresyonDepresyon, psikolojik hastalıklardan olduğuna göre, özellikle, sebepleri dıştan olursa, onun tedavisi Kur’an ve sünnetledir. Hastaya, Allah’a ve kadere îman etmesi, sabredenlere ecir verileceği söylenir. Ashabın ve buna benzer kimselerin hayatlarına dair örnekler verilir. Hz. Peygamberin, üzüntü, keder ve stresi tedavide uyguladığı zikir ve duaları bol bol okuma¬sı tavsiye edilir. Bu zikir ve dualardan bazıları şunlardır:
1- İbn Abbas şunu anlattı: Rasulullah (s.a.v.) üzüntü ve tasa ânında şöyle derdi:
“Büyük ve halîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Büyük Arş’m Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve Arş’m yüce Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.”
2- Tirmizî’nin Sünen’inde, Enes tarafından rivayet edilen şöyle bir hadîs vardır: Rasulullah’m birşeye canı sıkıldığında şöyle derdi: “Ey Hayy ve Kayyum olan (diri ve her şeyin idarecisi olan Allah)! Rahmetinle senden yardım istiyorum.”
3- Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) birşeyden dolayı üzüldüğü zaman, başını göğe kaldırıp şöyle derdi: “Yüce olan Allah bütün noksanlıklardan uzaktır”. Daha fazla dua etmeye çalıştığında da: “Ey Hayy ve kayyum olan!” derdi.
4- Ebu Davud’un Sünen’inde de, Ebu Bekre tarafından rivayet edilen şöyle bir hadîs vardır: Rasulullah şöyle buyurmuştur:
“Üzgün kişinin yapacağı dualar şunlardır: Allah’ım! Senin rahmetini istiyorum. Göz kırpması kadar bir zaman bile, beni kendime bırakma. Bütün halimi düzelt. Senden başka ilâh yoktur.”
5- Yine Ebu Davud’un Sünen’inde Esma Bint Umeys tarafından rivayet edilen şöyle bir hadîs vardır: Rasulullah bana: “Sıkıntı ve üzüntü ânında söyleceğin sözleri sana öğreteyim: (Şunları söylersin:) Allah en büyüktür.
Ona hiçbir şeyi ortak koşmam.” Bir başka rivayette: Yedi defa söylediği şeklindedir.
6- Ahmed b. HanbePin Müsned’inde, Ebu Musa el-Eş’arî tarafından rivayet edilen şöyle bir hadîs vardır: Peygamber (s.a.v.) şunu buyurdu: “Kim kederlenir veya üzülürse, şu şekilde dua etsin:

Allâhumme innî abduke ve’bnu abdike ve’bnu emetik, nâsıyetî biyedeyk, mazin fîyye hukmuk, adlun fiyye kazâuk, es’eluke bikulli ismin huve lek, semmeyte bihî nefsek, ev enzeltehû fî kitâbik, ev allemtehû ehaden min halkik, ev iste’serte bihî fî ilmi’l-ğaybi indek, en tec’ale’l Kur’âne’l- azîme rabîa kalbi, ve nura sadrî, ve celâe huznî, ve zehâbe hemmî, illâ ezhebellâhu huznehû ve hemmehû ve ebdelehû mekânehû feraha.
“Senin kudretin altında, ben senin kulunum. Erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum. Boynum senin kudret elindedir. Hükmün bana geçerlidir. Hakkımdaki hükmün adalettir. Kendini adlandırdığın sana ait bütün isimlerle yahut kitabında indirdiklerinle yahut yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle veya katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur’an’ı kalbimin neşesi, göğsümün nuru, kederimin yok oluşu ve üzüntümün gidişi yapasın.” Allah, bunları söyleyenin keder ve üzüntüsünü giderip yerine sevinç ve neşeyi getirir.”
7- Tirmizî’nin Sünen’inde, Sad b. Ebi Vakkas’m şöyle bir rivayeti vardır: Rasulullah (s.a.v.) şöye buyurdu: “Zünnun (Yunus a.s.), balığın karnınday¬ken Rabbine şu duayı yapmıştı:
Lâ ilahe illâ ente subhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîne ve lem yed’u bihâ raculun muslimun fi şey’in kattu ille’s tucîbe leh.
‘Senden başka ilâh yoktur. Sen bütün kusurlardan uzaksın. Ben, nefsine zulmedenlerden oldum.’ Herhangi birşey hakkında, bu duayı yapan bir kimsenin, Allah mutlaka duasını kabul eder.”
Başka bir rivayette şöyledir: “Ben bir söz biliyorum, onu söyleyen bir dertlinin sıkıntısı mutlaka gider.”
8- Ebu Davud’un Sünen’inde, Ebu Saîd el-Hudrî tarafından rivayet edilen şöyle bir hadîs vardır:
Bir gün Rasulullah (s.a.v.) mescide girdi. Bir de ne görsün Ebu Umame denilen Ensarlı içerdedir. Peygamber (s.a.v.) ona: “Ebu Umame! Seni niye namaz vaktinin dışında mescidde görüyorum?” dedi. Ebu Umame: Üzerime çöken üzüntü ve borçlar yüzünden, Allah’ın Rasulü! Peygamber (s.a.v.): “Sana bazı sözler öğreteyim de, onları söylediğinde, Allah senin üzüntünü gidersin ve sana borcunu ödeme imkânı versin” dedi. Ebu Uma¬me kendisi anlatır: Tamam, Allah’ın Rasulü! dedim. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Sabah ve akşam şunları söyle:
Ben bunu yaptım. Yüce Allah, üzüntü ve kederimi giderip bana borcumu ödeme imkânı verdi.
9- Ebu Davud’un Sünen’inde, İbn Abbas tarafından rivayet edilen şöyle bir hadîs vardır:

 

Men lezime’l-istiğfâra cealellâhu lehû min külli hemmin feracen ve min külli zîkin mehracâ, ve razekahû min hay su lâ yahtesib.
“Kim devamlı istiğfar ederse, Allah, o kimsenin, her türlü kederini sevince, her türlü sıkıntısını rahatlığa çevirir ve ummadığı yerden ona rızık gönderir.”
10- İbn Abbas, Rasulullah’m şu sözünü rivayet etmektedir:
“Kimin gam ve kederi çok olursa: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” Güç ve kuvvet ancak Allah’tadır’ sözünü çok söylesin.”
Buharı ile Müslim’in Sahihlerinde, bunların cennet hazînelerinden birisi, Tirmizî’de de: Cennet kapılarından birisi olduğuna dair rivayetler vardır.
Şu ondört ilaç da; üzüntü, gam, tasa ve depresyon hastalığı içindir.
1- Rabbin tek olduğuna inanmak.
2- İlâhın tek olduğuna inanmak.
3- Yüce Rabbi, kullarına haksızlık yapacağından ve sebepsiz yere, onları hesaba çekeceğinden tenzih etmek (uzak tutmak).
4- Kulun, kendisinin haksız olduğunu itiraf etmesi
5- Yüce Rabbe en sevimli isimleriyle yalvarıp yakarmak. “Hayy” ve “Kayyum” bunların özü durumundadır.
6- Sadece Allah’tan yardım istemek.
7- Kulun, Allah’tan umduğunu ikrar etmesi.
8- Allah’a dayanıp güvenmek ve her şeyi ona havale etmek. İşinin onun elinde olduğunu ve onun dilediği şekilde hareket edeceğini, onun hükmünün geçerli olduğunu ve hakkında adaletle hükmedeceğini itiraf etmek.
9- Kalbinin Kur’an bahçelerinde dolaşması, şüphe ve şehvet karanlıkla¬rında onunla aydınlanması.
10- İstiğfar (af dilemek).
11- Tövbe.
12- Cihat.
13- Namaz.
14- Kendisinin güç ve kuvveti olmadığını, güç ve kuvvetin ancak yüce Allah’ta olduğunu belirtmek.
Depresyonun sebebi, içerideyse, özellikle tıbbî âlet ve cihazlar, beyin hücrelerinde veya hormonlarda bir bozukluk olduğunu gösteriyorsa, tedavisi psikiyatriye aittir. Açık bir tıbbî sebep ortaya çıkmamışsa, özellikle depresyon, cin çarpmasının belirtilerinden birisi ise, Kur’an rukyesini uygulamada bir mahzur yoktur. Kur’an’la tedavî ile, psikiyatri arasında bir çelişki yoktur.