Değiştirilmiş Kutsal Kitaplar

By | 20 Aralık 2013

kitap

Allahu Teala (cc) şöyle buyuruyor:

“Yine onlar, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilene (kitaplara) iman edenle inanırlar.”

Yüce Allah tarafından peygamberler vası­tası ile gönderilen kitap 104 tanedir. 100 tanesi Suhuf (sahifeler)dir. Dört tanesi ise büyük kitap­lardır. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’dır.

Suhuflar, birkaç sahife emirlerden ibaret idi. Bunların zamanımıza kadar ulaşıp ulaşamadığına dair elimizde sağlam bilgi yoktur.

Dört büyük kitaptan Tevrat, Musa (as), Ze­bur Davud (as), İncil İsa (as), Kur’an ise Muhammed (sav)’e Allah tarafından gönderilmiştir. Hz. Musa’ya gelen Tevrat’ın zamanımıza göre sıhhati geldiğine dair sağlam vesikalar, deliller bu­lmamaktadır. Hz. Musa kaç sene önce gelmiş? O’na nasıl gelmiş? O’nun zamanında yazıl­mış mıdır? Geldiği gibi korunmuş mudur?

Allah’tan geldiği gibi korunmadığını kısa bir araştırmada anlarız. Musa (as)’dan sonra İsrailoğulları iki defa sürgüne gönderildi. Kudüs ve Fi­listin’de taş üstünde taş bırakılmadı. Bütün ki­taplar yakıldı. Uzun müddet Tevrat’sız ibadetlerini devam ettirdiler.

Sonra bir haham (yahudi din adamı) bir tabut içinde Tevrat’ın mukaddes emanetlerin mevcut olduğunu iddia etti. Rüyasında gördü­ğünü söyledi. Oradan çıkarıldı. Hahamın kendi­sinin yazıp oraya koyup, sonra bu hikayeyi uy­durup uydurmadığı ne malum?

Hem bugün elde bulunan Tevrat’ta öyle hikayeler var ki açıkça Allah’a, Peygamberlere if­tiralar var. Bu iftiralara ait çok örnekler var. Bun­lardan bir tanesi “Allah’a iman” bahsinde anlat­tığımız kendi yarattığı kula Yakub’a yenilmesi, Cumartesi yorulup istiharat etmesi. Yine Hz. Lut’la kızlarının yatarak çocuk doğurmaları. (Tevrat, Tekvin, Bab 19, bölüm 3)

Bu gibi uydurmalar hiç Allah kendi yarattığı kula yenilebilir mi? Allah hiç yorulur mu? Bu çirkin iftiralar Allah kitabında bulunabilir mi?

Bugün üç tane Tevrat bulunmaktadır. İspanylca Tevrat, İbranice, Latince. Bu üç Tevrat’ın birçok bilgisi birbirini tutmamaktadır.

Hz. Musa’ya gelen Tevrat bozulduğu için Yahudilik İsrailoğulları’na mahsus ırkçı bir din ha­line gelmiştir.

Zebur ise duadan ibarettir. Bunun zamanı­mıza kadar nasıl geldiği üzerinde durulmamıştır.

İncil ise Hz. İsa’ya geldi. Hz. İsa’ya haya­tında inanan 12 kişi oldu. Birisi geri döndü, 11 kişi kaldı. Hz. İsa’nın bu onbir kişiden birisine İncil’i yazdırdığına ait hiç vesika yoktur. Hz. İsa, yeryü­zünden çekildikten sonra önüne gelen İncil yazdı, birbirini tutmayan 300’den fazla İncil ortaya çıktı.

MS 325’de Bursa’nın İznik ilçesinde bu üçyüzden İncil’i birleştirmek için Konsil (papazlar meclisi), toplandı. Üçlü Allah inancını (Allah baba, Allah’ın oğlu İsa, Ruhu’l Kudüs) kabul eden dört Incil’i benimsedi. Tek Allah inancını ve değişik inançları benimseyen İncilleri yaktılar.

Bu dört İncil de şunlardır: 1- Matta’ya göre İncil, 2- Yuhanna’ya göre İncil, 3- Markos’a göre İncil  4- Luka’ya göre İncil. Yani dört kişiye göre dört ayrı İncil… Allah’a göre İncil, Hz. İsa’ya göre İncil nerede?

Sonra zamanlarda tek ilah inancını bildiren ve Muhammed (sav)’in geleceğini müjdeleyen “Barnaba” İncili bulunmuş. Fakat üçlü tanrı inancında bulunan Hıristiyanlar kabul etmemektedir.