Tag Archives: hicret olayı sözlük

Hicretin İkinci Yılı : Yedinci Olay

İkinci hicret yılı içinde Abdullah bin Cahş-ı Esedî ki Habibullah (S.A.V.)’in amcası oğluydu. Sekiz kişi, bir rivayette on iki kişi idiler. Ashab ileri gelenlerinden Sa’d ibni Ebi Vakkas, Ukâşe bin Muhaysın-ı Esedi, Utbe bin Gazvan, Ebû Huzeyfe bin Utbe bin Rebia, Sehl ibni Beyzâ, Amr ibni Vâhid ve başkaları vardı. O sefer Abdullah bin Cahş… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : Altıncı Olay

Hem o yıl içinde Kürz bin Câbir Fahrî, Peygamber (S.A.V.)’in de­velerini sürüp Medineden dışarı çıkardı. Peygamber (S.A.V.) bir san­cak hazırladı, İmam Ali Murtazâ’ya verdi. Medine’de Zeyd ibnil Hâris’i vekil bıraktı. Kendisi bir bölük toplulukla çıktı, Safvan denilen vadiye kadar gittiler. Burası Bedir dolaylarından bir yerdi. Onun için ona: Birinci Bedr Gazası da denilir. O yere… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : Zûl Uşeyre Gazası

Bu gazanın sebebi, şuydu: Ebu Süfyan, Mekke’den birçok Kureyş ile ticaret niyetiyle Şam’a giderdi. Hazreti Muhammed (S.A.V.) bir sancak hazırladı. Abdul Muttalib oğlu Hamza’ya verdi. Ebû Selemetül Esed’i Medine’ye vekil bıraktı. Yüz elli kişi ile, (bir söylentiye göre, iki yüz kişi ile) Medine’den çıktı. O kervana hücum edilecekti. Uşeyre denilen yere geldiler. Birkaç gün beklediler.… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : Dördüncü Olay

Hicret’in ikinci yılında Sa’d ibni Muaz’ı (Allah ondan razı olsun) Medine’de vekil bırakıp Hazret-i Muhammed (S.A.V.) bir beyaz bayrak çekti ve Sa’d ibni Ebi Vakkas’m eline verdi. İki yüz muhacir eri ile bir kervan üzerine yürüdü. Bu kervanda Ümeyye bin Halef de bulunuyordu. Kureyşliler yüz kişiye yakındı. İki bin beş yüz deveye yakın develeri vardı.… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : Üçüncü Olay

Hicretin İkinci yılında Sa’d ibni Ubâde’yi Medine’de vekil bırakan Hazret-i Muhammed (S.A.V.), Mekkelilerle, Damroğulları kabilesi üzerine yürüdü. Yanında muhacirlerden bir topluluk vardı. Medine’den dışarı çıkıldı. Ve Dan denilen yere gelindi. Fakat orada Mekkelilerden kimseyi bulamadılar. Damroğullarının başkanı olan Bahşı bin Amriddamîrî ile barış yapıldı. On beş gün sonra vatanlarına döndüler. İslâm’da ilk gazalar bunlardı. Kimi… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : İkinci Olay

İkinci bir Seriyye’ye Ubeyde bin El Haris, Emir seçildi. Ubeyde Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in amcası Hâris’in oğluydu ki ona Şeyül Muhâcirin derlerdi. Muhacirlerden altmış ve seksen kişi ile Kureyşten bir topluluk üzerine yollandı. Kureyşliler Mekke’den çıkmışlar, Mısır’a gidiyorlardı. Onlara beyaz bir sancak verildi. Musattah bin Endni sancaktarlarıydı. Karnileri İslâmda ilk sancağın bu olduğunu söylerler. İslâm bölüğü… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : Birinci Olay

İkinci Hicret yılının ilk Şaban ayında Ramazan orucu farz kılındı. Sadaka-i fıtır vacib oldu. Sahraya çıkıldı ve cemaatle namaz kıldılar. İKİNCİ OLAY Bu yıl içinde Kıble yönü Beytil Mukaddes’ten Mescid-i Haram’a çevirildi. Hadîs âlimleri (Allah onlara rahmet eylesin) şöyle buyurdular: — Peygamber (S.A.V.) Medine’ye hicret edip on altı ay, yahut on yedi ay, namazı Beytül… Read More »