Taaddüt (Çok Evlilik) -3

By | 22 Ekim 2014

evlilik2Bu ilişkilerden doğan fiziksel ve psikolojik hastalıklar, yıkılan yuvalar, emniyetin tespit edemediği gayr-i meşru ilişkiler, bu yüzden kendilerini suçlu hisseden erkeklerin yuvalarında sebep olacakları huzursuzluklar ve benzeri olumsuzluklar da aynca hesaplanmalıdır.
3. Kadın huysuz birisi ise ve boşanmak her iki tarafı perişan edecekse, onu kapı dışarı atıp, onun da bir başka erkeğin de başını belâya koyma yerine, bir başka kadınla evlenip, kıskançlık duygularını harekete getirerek bir rekabet ortamı doğurmak ve onu da yola getirmek daha elverişli olamaz mı?
4. Zamanın ve şartların değişmesine göre işi, çoğunlukla evinin dışında olan ve işi gereği uzak memleketlerde bulunan erkek, ihtiyacını gidermek zorunda olduğuna göre, orada dostlar mı edinmelidir, yoksa bir nikâhlısı mı olmalıdır? Bu konulard erkeklerin, kadınlara göre çok sabırsız oldukları da yine “fıtri” bir olaydır.
Konunun bir başka yönü daha vardır: Kadın haklarım düşün düklerini iddia ederek “taaddüd”e karşı çıkanlar, vücudunu satarak geçinen binlerce, hattâ yüzbinlerce kadını insan saymıyorlar mı? İnsanın değerine (keramet) hiç önem vermeden, ahlâk ve sağlık kurallarım da çiğneyerek icrayı faaliyet eden bu ten kadınlar, acınmaya muhtaç değil mi? “Taaddüt” olsaydı onl en fazla dörtte biri bir kocanın ikinci karısı olacaklardı ve her gün bir sürü kirli, paslı, hastalıklı ve ne idüğü belirsiz erkeklerle değil, istediği zaman ve biçimde, psikolojik tatmin de duyarak bir erkekle yatacaktı. Bu ikisi arasındaki farkı görmemek için ge zekâlı ya da kör inatçı olmak lâzım.
Bunlar da konunun üçüncü yönüdür. Konunun bir dördüne’ yönü daha vardır, o da gerçekçi olma zorunluluğumuzdur: İslâm, erkeğin birden fazla kadınla evlenmesini emretmemiş, aksi bunun zor bir iş olduğunu duyurmuştur. Birden fazla kadınla evlenmek isteyen erkek, her ikisine de nafaka vermek zorundaı Çünkü kadm çalışmak zorunda değildir. Ayrı istemeleri hali de, her ikisine de müstakil ev almak ya da tutmak zorundadır.birden fazla kadınla evlenmek zevkli bir şarap değil, bir  derman olacak acı bir ilaçtır. Acı olduğu için ilacı terk etmek, akıllılık olmasa gerektir. Bu şartlar altında, varsayılacak toplumunda, teorik olarak erkeklerin yüzde kaçı birden fazla kadınla evlenebilecektir? Matematiksel hesaba dayanarak , iki kadınla evlenmesi halinde, erkeklerin ancak yüzde dördü, birden çok kadınla evlenebilecek, bunların bir kısmının da ikiden çok kadın alacağı düşünülürse, o takdirde erkek yüzde biri ya da ikisi ikinci ya da üçüncü bir kadın işitilecek, geri kalan yüzde doksan sekiz ya da doksan dokuzu kadınla yetinmek zorunda kalacaktır. Kadın da zaten istemedi bir evliliğe zorlanamayacak, bu sonuca, isterse katlanacaktır, sayısının erkeklere oranla ancak bu kadar fazla oldu.Bın daha önce söylemiştik. Demek ki, matematiksel gerçekleri doğruluyor.Gayr-i meşru hayat yaşayanlar bir yana, bugün acaba, yasak rağmen, birden çok evlilik yapan erkekler bu oranında mıdır?
Nitekim bu fıtri gerekliliği, zaman zaman birçok Batılı düşünür kavramış ve uygulanmasını önermiştir. Kaldı ki, bu sadece olan bir uygulama değildir. Tarihin her döneminde,  böyle uygulanmış ve uygulanmaktadır. İslâm’ın yaptığı sadece, bu sistemi ıslah etmek, sınırlamak ve bir düzen içerisinde kılmaktan ibarettir. Bütün bunlara rağmen İslâm’ın  fıtratın da tavsiye ettiği evlilik bir kadınla evliliktir, iyi kadın bir kumasının olmasnın istemez. Normal şartlarda bir erkek de iki hanımının olmasmı ve evinin huzurunu  istemez. Demek ki asıl ve doğal olan budur. Diğeri ise dışı şartların bir ruhsatıdır.