Sıkıntı ve Stres Duası

By | 12 Temmuz 2014

hac-umre-seti

Sıkıntı ve Stres DuasıSıkıntı ve Stres Duası

Sıkıntı ve Stres Duası Hakkında Hadisler

Bu konudaki hadisler: îmam İbni Sünni, ¡mam Ali (r.a.)’den riva­yet etmiştir: Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyur­muştur: “Ey Ali sana bir sıkıntıya maruz kal­dığın vakit söyleyeceğin kelimeleri öğreteyim mi?” Ben “Elbette, Allah beni sana feda et­sin,” dedim. Şöyle buyurdular: “Bir sıkıntıya düştüğün zaman, BismiIIahirrahmanirrahim. La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim. (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük Allah iledir)” de. Zira Yüce Allah, bu sözlerle belanın diledi­ği türünü engeller!”

İmam Nevevi (r.a.), hadiste bela ve sıkın­tı anlamında kullanılan “varta” kelimesinin helak anlamına geldiğini de söylemiştir.

Sıkıntı ve Stres Duası