Salavat-ı Cevheretil Kemal

By | 1 Ekim 2014

salavati-cevheretil-kemalDuanın Arapçası :

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkli estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridm minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı bi emkinetil meka- ni. Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkı 11 eti tetecella minha uruşül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam. Allahümme salli ve sellim ala tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah.

Manası: Ey Allah’ım! Nazargahm olan rahmet pınarı,sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyyesi’nde neşet eden göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi,yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve de denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et,mübarek eyle Allah’ım! Ey Allahım! Marifetlerin tecelligahı ve kaynağı,hakkın hakikatin görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği,edeceği marifetlerin menbaı,Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pak-i Muhammed (SA.V.)’e salat ü selam olsun. Ey Allahım! Hak ve hakikatin apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celalinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hâzinenin mümessili,gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya, al ve ashabına salat ü selam eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim,onun yolunda yaşıyabilelim.Amin…
Sırları: Bu salavatm fazileti Ahmed-i Ticani Hazretleri tarafından şöyle açıklanmıştır:
1. Bu salavatm bir defa okunması bütün mahlukatm üç defa okuduğu teşbihe bedeldir.
2. Bu salavat bir mecliste yedi defa okunursa, o meclise Resulü Ekrem (S.A.V.)’in ve dört halifesinin ruhaniyetleri teşrif buyuruyorlar.
3 .Bu salavatı günde yedi defadan fazla okuyan, Efendimiz Aleyhisselam ’ m özel sevgisine mazhar olur. Veliler ordusuna karışmadan ahirete göçmez.
4. Kim yatarken abdestli olarak yedişer defa okumaya devam ederse, Resulü Ekrem(S.A.V.)’i rüyada görür.
5. Her kim on iki defa okuyup Resulü Ekrem’in ruh-u şeriflerine hediye ederse,kabrini ziyaret etmiş gibi sevaba nail olur.(Cevahirul Meani,2/261)