Sabah Namazının Farzından Sonra Okunacak Dualar

By | 24 Eylül 2014

teravih-namazi-ile-ilgili-sorularResulullah (sallallahu aleyhi vessellem) buyurdu ki: “Her kim sabah namazının peşine iki ayağını bükücü olduğu halde (teşehhüd vaziyetini bozmadan) ve dünya kelamı konuşmadan on kere:
Lâ ilahe illallahü vahdehü lâ şerike lehü. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.
“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd de O’na mahsustur ve O, her şeye kadirdir” derse, o kişiye on sevap yazılır, on derecesi yükseltilir ve o gün istemediği her şeyden emniyette olur, şeytandan korunur ve o gün Allahü Teala’ya ortak koşmaktan başka hiçbir günahın ona ulaşması zuhur etmez (yani imansızlıktan başka hiçbir günah bu zikrin sevabını iptal edemez. (Tirmizi 5/515)
Rasulullah (sallallahu aleyhi vessellem) buyurdu ki: “Her kim sabahladığında üç kere:
Eûzü billahi’s-semi’ıl alimi mine’ş-şeytâni’r-racim
Bir kere:
Okurda (Haşr Suresi: 21-24) o gece veya gündüz ölürse, muhakkak cen¬neti kendisine vacip kılmış olur. (Tirmizi, Nevevi, Ezkar: 69
Başka bir hadisi şerifte ise şöyle zikredilmiştir: “Allah(ü Teala) o kişiye akşama kadar dua etmek üzere 70.000 melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır.” îmam Ahmed 5-26
Başka bir hadisi şerifte ise şöyle zikredilmiştir: “Her kim, Haşr suresinin sonunu okur da, o gün veya gece ölürse, yapmış olduğu bütün günahlar silinir.”(Suyuti, DurruT-Mensur, 8/122)
Resulullah (sallallahü aleyhi ve selem) buyurdu ki: Her kim sabahladı¬ğında:
Allahümme mâ b imin ni’metin ev bi ehadin min halkıke fe minke  deke lâ şerike leke fe leke’l-hamdü veleke’ş-şükrii.
“Ey Allah’ım! Bende veya mahlukatmdan herhangi birinde sabah! bir nimet sadece Şendendir. Senin hiçbir ortağın yoktur, hamd sana sustur, şükür sana aittir” derse, o günün şükrünü ödemiş olur.” (Ebu vud 5073
Resulullah (sallallahü aleyhi ve selem) buyurdu ki: Her kim sabahlan olduğmda

(Rum Suresi 17-19) ayetlerini okursa, o gün yapamayacağı bütün hay larm sevabına ulaşmış olur. Akşamladığında bu ayetleri okuyan ise, o yapamayacaklarına yetişmiş olur.”
Resulullah (sallallahu aleyhi ve selem) bir kere Ashabına:
“Allahü Teala’nın Halil’ine niçin vazifelerini tastamama yapan İbrah diye isim verdiğini size haber vereyim mi? Çünkü O, her sabah-ak s (Rum Suresi 18-19) Saffat Suresinin son üç ayetini:
Her namazdan sonra okursa, gökteki yıldızların, yağmur damlalar ağaç yapraklarının, yerdeki toprakların sayısınca kendisine sevap ya;
öldüğünde ise kabrinde her iyiliğine karşı on sevap daima kendisine ihsan edilir.”(RuhuT-Beyan: 3/12; Nesefî: 3/269
İbni Âbidin’in Dürru’l-Muhtar’da zikrettiğine göre, İmam Azam Efen-
dimiz rüya aleminde Rabbisini yüz kere müşahede etti. Son gördüğünde: “Ya Rabbi! Kıyamet gününde kulların neyle kurtulacak?” diye sordu. Al¬lahü Teala da: “Her kim sabah-akşam:
Sübhâne’ 1-ebediyyi’ 1-ebed. Sübhâne’l-vahudi’l-Ehad Sübhâne’ 1-ferdis Samed. Sübhâne râfi’ıs semâi bi gayri amed. Sübhâne men beseta’l-erda
alâ mâin cemed. Sübhâne men haleka’l-halka fe ehsâhüm adedâ. Sübhâne
men kaseme’r-risku velem yense ehada. Sübhânellezi lem yettehiz sahibeten ve lâ eledâ. Sübhânellezi lem yelid ve lem yuled velem yekûn lehü küfuven ehad.
“Ebedi olan, sonu olmayan Zat’ı teşbih ederim. Bir olan, benzeri olmayan Zat’ı teşbih ederim. Gökleri direksiz yükselten Zat’ı teşbih ederim. Yeri donuk su üzerine döşeyen Zât’ı teşbih ederim. Bütün mahlukatı yaratıp, onları tek tek sayan Zât’ı teşbih ederim. Aile ve çocuk edilmeyen Zât’ı teşbih ederim. Doğurmayan ve doğrulmayan ve kendisi için hiçbir eş bulunmayan Zât’ı teşbih ederim” derse, azabımdan kurtulur.” (Akaidi Kesteli, Hamişi: 134
Resulullah (sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki: “Her kim sabahleyin (veya akşamleyin) yedi kere:
(Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkültii ve hüve Rabbü’l- Arşi’l-Azim.
“Allah bana yeter, O’ndan başka hiçbir ilah yoktur, ancak O’na güvendim ve O, büyük arşın Rabbi’sidir” okursa, o gün ve gece kendisine ne bir sıkıntı, ne bir soygun, ne de bir boğulma isabet etmez.(Suyuti, Dürrü’l- Mensur: 4-334
Bir rivayete göre ise şöyledir: “Allahü Teala onun dünya ve ahret hususundaki bütün sıkıntılarına kafi gelir.” Yetmiş yaşında Salihlerden brisi vardı. Hastalandığı vakit bu hadisi şerifi gördü ve devamlı bu duayı oku¬maya başladı. 120 yaşma gelince Resulullah (sallallahü aleyhi vessellem) i rüyasında gördü. Resulullah (sallallahü aleyhi ve selem) o Salih kişiye: “Bizden ne vakte kadar kaçacaksın?” buyurdu bu ihtar üzerine o Salih kişi okumayı bıraktı ve kısa zaman içinde ahrete göç etti.
Resulullah (sallallahü aleyhi ve selem) Her kim akşamleyin üç kere

Bismillahi hayri’l hayri’l-esmai. Bismillahillezi lâ yedurru me’asmihi şey’ün fi’l-arzi ve lâ fi’s-semai.

“O Allah’ın ismiyle (akşamladım)ki, O’nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç bir şey zarar veremez.” Derse, sabaha kadar ona ani bir bela gelmez. Sabahladığında da bu duayı üç kere okuyana akşama kadar ani bir bela isabet etmez.(Ebu Davud)
Bu hadisi rivayet eden Eban bin Osman (r.a) m bir tarafına felç gelmişti. Bunu işiten bir kişi ona şüpheli gözle bakmağa başladı. Eban (r.a) ona: “Neden bakıyorsun! Hadisi şerif sana anlattığım gibidir; ancak ben o gün bu duayı etmeyi unutmuştum. Çünkü Allah’ın takdiri yerini bulur” dedi.
Resulullah (sallallahü aleyhi ve selem) buyurdu ki: Sabah veya akşam namazını kıldığı zman dünya kelamı konuşmadan yedi kere

Allahümme ecinni minen nâr
“Ey Allah’ım! Beni ateşten koru” de. Şüphesiz ki o gün ölürsen, Allahü Teala sana cehennemden beraat yazar.(Ebu Davud, Edep, 5088)
B i smillahirrahmanirrahim
Şehidallahü ennehü lâ ilahe illa hüve ve’l-melaiketü ve ulü’l-ılmi kâimen bi’l-kısti lâ ilahe illa hüve’l-AzizüT-Hakim.
Ve ene eşhedü bima şehidallahü bihi ve estevdiullahe hazihiş şehadete ve hiye mdellahi vaditün
İnne’d-dine mdellaiT-islam.
Kulillahümme malike’l-mülki tü’til mülke men teşaü ve tenzi’ul-mülke mimmen teşaü ve tü’izzü men teşaü ve tüzillü men teşaü biyedike’l-hayru inneke ala külli şey’in kadir. Tülicü’l-leyle fı’n-nehari ve tülicü’n-nehara fı’l-leyli ve tuhricü’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricu meyyite mine’l- lıayyi ve terzüku men teşaü bigayri hisab.
Dedi ve bunları tekrar tekrar okudu. Ben de içimden
“Bu zat bu hususta muhakkak bir şeyler işitmiştir ki, böyle yaptı.” De¬dim. Sabah olduğunda vedalaşmak üzere yanma gittiğimde:
“Şüphesiz ben senin şu ayeti ve peşinden bu şehadeti tekrarladığını duydum. Bunun sebebi nedir? Diye sorunca, O
Bunun hakkında müjde sana ulaşmadı mı? dedi. Ben:
“Bir aydan beri senin yanındayım, bana bunun fazileti hakkında bir şey söylemedin” deyince, O da şöyle dedi;
Vallahi bir sene kalmadıkça bunu sana söylemeyeceğim.
Galibu’l-Kattan (r.a) şöyle anlatıyor: A’meş (r.a) m yanında bir sene kal¬dım ve başladığım tarihi kapısının üzerine yazdım. Bir sene geçince, ken¬disine vaktin dolduğunu haber verdiğimde, o şöyle buyurdu:
Bana Ebu Vail (r.a) Abdullah (r.a) den rivayet ile, Resulullah (sallallahü aleyhi ve selem) in şöyle buyurduğunu haber verdi.
Bu şehadetin sahibi kıyamet günü getirilir. Allah’u Teala
Bu kulum benimle sözleşti, ben ise verdiği sözü yerine getirmeye en ziyade layık olanım, bu kulumu cennete sokun buyurur. (Heysemi, Mec- mueuzzevaid: 6/325, 326)
Resulullah (sallallahü aleyhi ve selem) şöyle buyurmuştur: “Her kim bu ayeti uyuyacağı zaman okursa, Allahü Teala bu sebeple 70.000 melek yaratır, onları okuyan için kıyamete kadar istiğfar ederler.”
Resulullah (sallallahü aleyhi ve selem) buyurdu ki: “Âl-i İmran suresinin 26. Ve 27. Ayeti nazil oldukları zaman, Allahü Teala ile aralarında hiçbir perde bulunmaksızın Allah’ın Arş’ma yapışarak: Ya Rab! Bizi yeryüzü¬ne ve Sana isyan edenlere indiriyorsun dediler. Allahü Teala herhangi bir kimsenin kusurlarına bakmayarak makamını cennet kılacağım, onu kutsa’ huzurunda iskan edeceğim, her gün kendisine 70 kere nazar edeceğim ve 70 türlü ihtiyacını yerine getireceğim ki, bunun en aşağısı mağfirettir. Ve onu her bir din düşmanından, hasetçinin şerrinden koruyacağım ve mağfiret edeceğim buyurdu.”