Ölünün Aile Halkı İçin Yemek Hazırlamak

By | 7 Eylül 2014

hasema

 

yetim-cocuklara-cocuk-yazarlar-destek-verdiAbdullah b. Cafer’den demiştir ki: Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem:

“Caferin (ev) halkına yemek hazırlayınız. Çünkü onların başına kendilerini meşgul eden bir iş gelmiştir.” Buyurdu.

 

Açıklama:

Hz. Peygamber bu sözü hicretin sekizinci senesinde vukua gelen Mute mu­harebesinde, Hz. Cafer’in şehid olduğu haberini aldığı zaman söylemiştir. Bi­lindiği gibi, sözü geçen savaşta Hz. Cafer’le birlikte Hz. Abdullah b. Revaha ile Zeyd b. Harise de şehid olmuşlardı. Bir kimse vefat ettiği zaman, o kimsenin ev halkı beşeriyetleri icabı son derece üzgün ve zihinleri meşgul olacağından, kendi­leri için yemek hazırlamayı düşünemedikleri gibi, açlıklarını bile fark edemezler. Bu bakımdan fahr-i kâinat Efendimiz, ölen kimsenin komşularına ve yakınlarına ölünün aile efradı için yemek hazırlamalarını emretmiştir.

1. Hanefîlere göre; İbnu’l-Humam Fethu’l-Kadir isimli eserinde, ölünün ev halkı için, komşularının ve yakınlarının onlara geceli gündüzlü yetecek kadar, biı günlük yemek hazırlamalarının müstehab olduğunu söylemiştir. Hattâbî’nin açık­lamasına göre, İmam Şafiî de bu görüştedir. Fakat ölünün aile efradı tarafından halka ziyafet verilmesi mekruhtur. Çünkü ziyafetler sevinç ve neşe günleri için meşru kılınmıştır. Böylesi matem günlerinde ziyafet vermek, ziyafetin gayesine aykırıdır ve bid’attır. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: “Biz ölünün ailesi yanında toplanmayı ve onların yemek hazırlamasını onun üzerine feryadü figan ederek ağlamaya denk (bir günah) saydık.”

2. Malikilere göre, ölünün ev halkına yemek ikram etmek menduptur. Çün­kü onlar yemek hazırlayamazlar. Fakat ölünün ailesi, feryadü figan ederek ağla­makla meşgul iseler, onlara yemek ikram etmek haramdır.

3. Hanbelilere göre, üç günlük taziye müddeti içerisinde, ölünün ev halkı­na yemek göndermek sünnettir. Fakat ev halkının yanında taziye için toplanan kimselere yemek göndermek mekruh olur. Çünkü orada toplanmak mekruh ol­duğundan onlara yemek göndermek mekruha yardımcı olmak anlamına gelir. İmam Ahmed radıyallâhu anh taziye için ölü evinde toplanmanın cahiliyye âdeti olduğunu söyleyerek bu toplantıya şiddetle karşı çıkmıştır.

4. Şafiîlere göre; ölünün komşularının, ölünün aile efradına bir gün ve bir gece yetecek kadar yemek hazırlayıp bunu yemeleri için onlara ısrarda bulunma­larının müstehab olduğunu, fakat ölü için feryad eden ev halkına yemek hazır­lamanın ise haram olduğunu söylemişlerdir. Çünkü onlara yemek ikram etmek günaha yardımcı olmak demektir. Ayrıca ölünün ev halkının yemek yapıp halkı davet etmeleri de mekruhtur. Bu husustaki delilleri biraz önce tercümesini sundu­ğumuz İbn Me’ce’nin rivayet ettiği hadis-i şeriftir, eş-Şeyh Zekeriyya el-Ensari’ye göre, bu hadis-i şerif taziye için ölü evinde toplanan kimselere, ölünün ev hal­kının yemek ikram etmesinin, kerahet ve bid’atin de ötesinde haram olduğuna delalet etmektedir. Fakat uzaktan gelip de geceyi ölü evinde geçirmek mecburi­yetinde kalan kimselere, ölünün ev halkı tarafından yemek hazırlaması varisler arasında yetim bulunmaması şartıyla caizdir. Varisler arasında yetim bulunması halinde, ziyaretçilere yemek ikram etmek, köy ya da mahalle halkına düşer.