Nebe Suresi

By | 29 Eylül 2014

FATİHA SURE-İ ŞERİFENİN FAZİLETİNebe Suresi’nin Türkçe Okunuşu
B i smi ’ İlâhi ’ r-Rahmân ’ ir-Rahîm
1) Amme yetesaelun (2) aninnebeil azıym (3) elleziy hüm fıyhi muhtelifun (4) kellâ seya’lemun (5) sümme kellâ seya’lemun (6) elem nec’alil’arda rihada (7) velcibale evtada (8) ve haleknaküm ezvacen (9) ve cealna nev  ıneküm sübata (10) ve cealnelleyle libasa (11) ve cealnennehare meaşa .2) ve beneyna fevkaküm seb’an şidada (13) ve cealna siracen vehhaca .4) ve enzelna minelmu’sırati mâen seccaca (15) linuhrice bihî habben pe nebata (16) ve cennatin elfafa (17) inne yevmel fasli kâne miykata (18) v evme yünfehu fıyssûri fete’tûne efvaca (19) ve flitihatis semâü fekânet Bbvaba (20) ve süyyiretil cibalü fekanet seraba (21) inne cehenneme kanet mirseda (22) littağıyne meaba (23) lâbisiyne fiyha ahkaba (24) lâyezûkûne E yha berden ve lâ şeraba (25) illâ hamiymen ve ğassaka (26) cezâen vifaka (27) innehüm kânu lâ yercûne hısaba (28) ve kezzebu biâyâtina kizzâba (29) ve külle şey’in ahsaynahü kitaba (30) fezûku felen nezideküm illâ azaba (31) inne lilmüttekıyne mefaza (32) hadâika ve a’naba (33) ve kevâıbe etraba (34) ve ke’sen dihaka (35) lâ yesmeune fiyha lağven ve lâ kizzaba  (36) cezâen min rabbike atâen hısaba (37) rabbis semâvâti vel’ardı ve ma beynehumerahmâni lâ yemlikûne minhü hitaba (38) yevme yekumür ruhu velmelâiketü saffa, lâ yetekellemune illâ men ezine lehür rahmânü ve kâle sevaba (39) zalikel yevmülhakku femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ (40) nna enzemaküm azâben kariyba yevme yenzurülmer’ü ma kaddemet yeti ve yekülül kafirü yâleyteniy küntü türaba.