Kötülüklerin İyiliklere Çevrilmesi

By | 21 Eylül 2014

pardesu

 

Peygamberimizin Abdullah B. Abbas'a Duası“Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin mer­hamet sahibidir.”

Bazıları bu ayetin tefsirinde demişlerdir ki: “Kul günahlarından tövbe et­tiği zaman geçmiş bütün günahları iyiliğe dönüşüverir.”

Bu konuda İbn Mesud (radıyallâhu ‘anh) şöyle der: “İnsan kıyamet günü amel defterine baktığında başında günahlar, sonunda da iyilikler yazılı olduğunu görür. Tekrar dönüp başına baktığında hepsinin iyilik olduğunu görür.”

Bu manada Ebû Zer el-Gıfârî’den (radıyallâhu ‘anh) rivayet edilen bir hadis-i şerif bulunmaktadır.

Bu anlatılanlar ayeti kerimede şöyle ifade edilir:

“Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.”

Ayetin manası hakkında denilmiştir ki: Allah (celle celâiüh) kulunu kötü amel işlemekten iyi amel işlemeye yönlendirir. Kendisinin razı olacağı işler yap­tırır. Böylece kötü işlerin yerine hayırlı işler yapmaya başlar. Nitekim Allah Teâlâ ayet-i kerimesinde buyurur ki: “Allah onların kötülüklerini iyilik­lere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.”(Furkân 25/70) Yani tövbeden önceki günahlarını bağışlayıcı, tövbeden sonra ise pek merhametlidir.

Ey kardeş! Şunu iyi bil ki, küfürden (Allah’ı tanımamazlıktan) daha bü yük günah yoktur. Ne var ki Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “İnkâr eden­lere, vazgeçerlerse, geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle.”(Enfâl 8/38) Öyleyse Allah Teâlâ’nm küfür haricinde işlenen günahları bağışlama­ması düşünülebilir mi?

Hasan-ı Basrî’nin (rahimehullâh) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebî (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) buyurmuştur ki: “Sizden biri, yerle gök arasını dolduracak kadaı

13 Hadis-i şerif şöyledir: “Cehennemlik olanlardan ateşten en son çıkacak ve cennete en son girecek kimseyi iyi biliyorum. Bir adam getirilecek ve Allah, – Ona küçük gü nahlarım sorunuz büyük günahlarını gizli tutunuz, buyuracaktır. Bunun üzerine ken dişine, “Falan günde şöyle filan günde böyle yaptın” denilecek Resûlullah sallallâhı ‘aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti: – Kendisine şöyle denilecek, “Senin her gii nahmın yerine sana bir sevap verilecektir.” Bunun üzerine o kimse, – Yâ Rabbi! Biı takım günahlar işlemiştim, fakat onları burada göremiyorum… der.” Ebû Zer dedi ki: Bunun üzerine Resûlullah’ı sallallâhu ‘aleyhi ve sellem azı dişleri görünecek kadaı güldüğünü gördüm.”

günah işlese de sonra Allah Teâlâ’ya tövbe etse, Allah (celle celâiüh) onun töv­besini kabul eder.”

Yezîd er-Rekkâşî (rahimehullâh) anlatıyor: Ebû Hüreyre (radıyallâhu ‘anh) Resûlullah’m (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) minberinde iken bir hutbesinde Resûlullah’tan (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) işittiği şu hadisi anlatmıştı: “Âdem (‘aleyhi’s-selâm) Allah katında insanların en değerlisidir. Kıyamet günü olunca Allah (celle celâiüh) ona şu üç şeyi açıklar:

1-      Ey Âdem! Şayet yalancıları lanetlememiş, yalana buğzetmemiş, onlara azap edeceğimi bildirmemiş ve,”Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım” diye benden kesin söz çıkmıştır” dememiş olsaydım bu gün senin bütün zürriyetine merhamet ederdim.

2-      Ey Âdem! Bu gün senin zürriyetinden cehenneme koyacağım ve azap edeceğim biri, onu tekrar dünyaya gönderdiğim takdirde aynı günahlara da­lacak ve tövbe etmeyecek kimse olduğunu ezeli ilmimle bildiğim kimse ola­caktır.

3-      Ey Âdem! Seni, zürriyetinle benim aramda hakem tayin ettim. Şimdi kalk ve amel terazilerinin yanında dur. İşlediği amellerin sevabına bir bak! Kimin zerre kadar hayırlı ameli ağır basarsa onun için cennet vardır. Böyle­likle benim sadece zalimleri cehenneme attığımı göreceksin!”