Kibirli Bir Vaziyette Elbiseyi Yerde Sürüme İle İlgili Hadisler

By | 12 Aralık 2014

kibirli-bir-vaziyette-elbiseyi-yerde-surume-ile-ilgili-hadislerAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Allah, elbisesini büyüklenerek sürüyen kimseye (kıyamet günü rahmet nazarıyla) bakmaz.”

(Buhârî, Libas 1; Müslim, Libas 42 (2085); Ebu Dâvud, Libas 25 (4085); Tirmizî, Libas 9 (1731); Nesâî, Zinet 105,106; İbn Mâce, Libas 6 (3569); Muvatta’, Libas 9,11; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/5, 7, 55, 56,101)

Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:

“Kim bununla ancak büyüklük taslamayı isteyerek izar (denilen üst elbisesini) yerde sürüklerse Allah kıyamet gününde o kimseye (rahmet nazarıyla) bakmaz.”

(Müslim, Libas 45 (2085)

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Allah, izar (denilen üst elbises)ini büyüklük taslayarak yerde sürüyen kimseye (kıyamet günü rahmet nazarıyla) bakmaz.”

(Buhârî, Libas 5; Müslim, Libas 48 (2087); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/386)