İslamda Cennet

By | 21 Nisan 2014

islamda cennet

Ayet: “Tövbe edenler, iyi amel ve harekette bulunanlar öyle değil. Çünkü bunlar hiç bir şeyle haksızlığa uğratılmayarak Cennet’e, çok esir­geyici Allah’ın kullarına gıyâben vaad buyurduğu Adn Cennetlerine gire­ceklerdir. Onun vaadi şüphesiz yerini bulacaktır. Orada selâmdan başka boş bir söz işitmeyeceklerdir. Orada sabah, akşam nzıklan da ayakları­na gelecektir. O, öyle Cennet’tir ki biz ona kullarımızdan gerçekten müt- takî olanları vâris kılacağız. ”

(Meryem; 60-63)

Hadis: “Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: ‘Salih kullanım için ben, Cennet’te hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan gönlü­nün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım.” (et-Tâc, el-Câmiu li’l-Usül, fi ahâdisi’r-Rasul, V, 402).

Hikâye: “Ey Cennet Ehli!”

Ebû Said (ra) Peygamberimizin şöyle buyurduğunu bildiriyor:

Kıyamet gününde ölüm, ak ve kara renkli bir koç şeklinde getirilir ve cennet ile cehennem arasındaki sur üzerinde bırakılır. Sonra bir ses: “Ey cennet ehli!” diye nida eder. Cennettekiler başlarını kaldırıp bakınca yi­ne aynı ses: “Şunu tanır mısınız?” diye onlara sorar. Cennet ehli, hepsi görmüş oldukları halde: “Bu ölümdür” diye cevap verecekler.

Bundan sonra aynı ses: “Ey cehennem ehli!” diye nida edecek. Onlar da başlannı kaldırıp bakacaklar. Aynı ses onlara da: “Şunu tanıyor mu­sunuz?” diye soracak. Cehennem ehli, hepsi görmüş oldukları halde: “Bu ölümdür” diye cevap vereceklerdir.

Daha sonra koç yatırılarak boğazlanacaktır. Koç boğazlandıktan son- ra aynı ses sahibi: “Ey cennet ehli, burada ebedîlik var, asla ölüm olma­yacak. Ey cehennem ehli, size de ebedîlik var, asla ölüm olmayacak” di­yecektir.