İkindi Namazının Sünneti

By | 4 Kasım 2014

ikindi-namazinin-sunneti Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah, ikindi namazının farzından önce dört rekat namaz kılan kimseye rahmet etsin.”
Ali (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ikindi namazının farzından önce iki rekat namaz kılardı.”
Bu hadis, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in ikindi namazının sünnetini bazan iki rekat kıldığını göstermektedir. Ancak bir numara önce tercümesini sunduğumuz hadis gibi bazı hadisler de Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in bu sünneti dört rekat olarak kıldığını ve ümmetini de dört rekat olarak kılmaya teşvik ettiğini ifâde etmektedir. Bu bakımdan bu konuda gelen bütün haberlerin hepsi gözönünde bulunduru-larak bir hükme varmak gerekirse şu neticeye varılabilir:
Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu sünneti bazen dört rekat kılarak ümmetine de bu namazı dört rekat kılmanın faziletini haber verirken, bazen de sadece iki rekat kılarak bu sünneti sadece iki rekat kılmakla yetinmenin caiz olacağını göstermiştir.
Hanefîlerin dışındaki bazı âlimler de bu sünnetin dört rekat kılınacağına dair olan hadislerin hem kavlî ve hem de fiilî olarak sabit olduğuna ve sayıca daha çok bulunduğuna bakarak dört rekat olarak kılmanın daha faziletli olduğu hükmüne varmışlardır.
Hanefî ulemâsı bu duruma bakarak ikindi namazı sünnetini kılmanın müstehab iki veya dört rekat olarak kılmanın da caiz olduğunu söylemişlerdir.