Hırsızlık Yapmak

By | 7 Aralık 2014

hırsızlıkAbdullah b. Abbas (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Zina eden kimse, zina ettiğinde mümin olarak zina etmez. Hırsızlık yapan kimse de, hırsızlık yaptığında mümin olarak hırsızlık yapmaz.”
Buhari.. Hudûd 6; Müslim)

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamb e(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Allah, hırsıza lanet eylesin. Bir yumurtayı çalar da (bu hırsızlığının başlangıcı olup sonunda) eli kesilir. İpi halatı çalar da (bu hırsızlığının başlangıcı olup sonunda) eli kesilir.”

(Buhârî, Hudud 7; Müslim, Hudud 7 (1687); Nesâî, Kat’u’s-Sârık 1; İbn Mâce, Hudud 22 (2583); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/253)

(Bu hadisin yorumu hakkında üç görüş ileri sürülmüştür:

1. Bazılarına göre hadiste geçen “beyda” ifadesiyle kastedilen; yumurta değil miğfer ve “habl” kelimesiyle de ip değil vapur halatı kastedilmiştir.

2. Bazılarına göre ise elini tehlikeye düşüren hırsız, lanetlenip yerilirken basit ve kolay bir mal uğruna bu harekette bulunduğunu ifade etmek daha uygundur. Buna göre hırsızlığa başlayan kimse yumurta çaldığında eli kesilmeyince cesaretlenir ve daha kıymetli malları çalmaya başlar. Sonra da değerli mal çaldığı için eli kesilir. C halde yumurta hırsızlığı, onun hırsızlığı ilerletmesine ve elinin kestirilmesine sebebiyet vermiş olur.

3. Bazılarına göre ise bu hadis, hırsızın elinin kesilmesine ait Maide: 5/38. ayeti indiğinde miktar belirtilmeksizin icmalen söylenmiştir.)