Hesap Günü Nedir ?

By | 3 Haziran 2014

kuran

Hesap günü nedirHesap günü nedir ile ilgili Ayet: “(Alaylı alaylı) dediler ki: ’Rabbimiz, hesap gününden önce (azap- dan bize vaad ettiğin) payımızı çabuklaştınver.” (Sad; 16)

Hesap günü nedir ile ilgili Hadis: “Bedevi bir Arap Hz. Resul-ü Ekrem’e gelerek: ‘Yaratıkların muha­sebesini kim üstlenecektir?1 diye sordu. Resûlullah (sav): ‘Allah Teâlâ muha­sebe edecektir” buyurdular. Bedevi Arap: ‘Bizzat kendi mi sorgulayacak?’ de­di. Resûlullah (sav): ‘Evet’ buyurdular. Bunun üzerine o bedevi Arap gülme­ye başladı. Resûlullah (sav): ‘Ey Arap! Niçin gülüyorsun?’ dediler. O Arap: ‘Çünkü büyük makam sahibi, kudret bulunca af eder ve muhasebe edince de müsamaha gösterip çok incelemez’ dedi.” (İlm-ül Yakin: c. 2 s. 1171)

Hesap günü nedir ile ilgili Hikâye:

Hesap Günü Ahvali

Bir gün Hz. Peygamber (sav), ashabına hesap günü ahvalinden söz açar ve o gün ‘ümmetinden bir adam’ın ahvalini anlatır: “Aziz ve Çelil olan Alah, ümmetimden bir adamı mahlûkatın üstünden seçer ve onun için doksan do­kuz büyük defter açar. Her defter, gözün alabildiği kadar büyüktür. Rab Teâlâ adama sorar: ‘Bu defterde yazılı olanlardan bir şey inkâr ediyor mu­sun? Muhafız kâtiplerim (olmadık şeyler yazarak sana) zulüm mü etmişler?’

Kul: Ya Rabbi! Hayır, (hepsi doğrudur)’ der.

Rab Teâlâ sorar: ‘Bir özrün var mı?’

Kul der: ‘Hayır ya Rabbi!’

Aziz ve çelil olan Alah: ‘Evet! Senin bizim yanımızda bir de hasenen var. Bugün sana zulmetmeyeceğiz’ buyurur. Hemen bir etiket çıkarılır. Üzerinde ‘Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden resûlullah’ yazılı­dır. Sonra, Rab Teâlâ der: ‘Ağırlığını (yani amellerinin ağırlığını) hazırla!’

Kul sorar: Yâ Rabbi! Bu defterlerin yanındaki bu etiket de ne?’ Rab Teâlâ der: ‘Sana zulmedilmeyecek.’ Hemen defterler Mizan’ın bir kefesine konur, eti­ket de diğer kefesine. Tartılırlar ve defterler hafif kalır, etiket ağır basar.”