Hasta Olunca Okunacak Dua -3

By | 23 Eylül 2014

Gereksiz-Antibiyotik-Kullanımı-Yeni-Hastalıklara-Yol-AçabilirCum’a Namazından önceki bir saatte 200 kere:
“Yâ Allahü’l-Mahmudü fi külli fi-alihi” okunur.
Her gün şu şekilde okunur.

100 kere: “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muham- med, Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ ali İbrahime inneke hamidün mecid.”
500 kere: “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

100 kere: “Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamidün mecid.”
Her gün, bir bardak zemzem suyuna;

“Mâü zemzeme limâ şüribe lehû” okunup içilir sonra, aşağıdaki dua 7 kere okunur.
“Es’elüllâhe’l-Azime, Rabbe’l-Arşi’l-Azîmi en yeşfike.”

Aşağıdaki dualar, 3, 7 veya 11 kere okunur.
“Eûzü bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ve ühâzirü min külli dâin ve sekamin.”
“Allahümme ezhibi’l-ba’se Rabbe’n-nâsi, ve’şfi ente’ş-Şâfi, lâ şifâi illâ şifaüke, şifâen lâ yüğadiru sekamen.”
“Bismi’llâhi erkıyke min külli şey’in yü’zîke vallâhu yeşfike”
“Bismi’llâhi erkıyke min külli şey’in yü’zike ve min külli aynin ve hasi- din Allahü yeşfike.”
Aşağıdaki dualar 7’şer kere okunur.
“Lâ ilâhe illa ente sübhâneke inniy küntü mine’z-zalimin.”
“Bismillâh. Allahümme ezhib anniy şerre mâ ecidü bi-da’vet-i nebiyyike’t-tayyibi’l-mübareketi’l-mekîni indeke Bismillah.”
“Bismillâhi’l-Kerîm, Eûzü billâhi’l-Azim min şerri külli ırkın nârin ve min şerri hayri’n-nâr.”
Aşağıdaki dualar 7’şer kere okunur.
“Bismi’llâhi erkîke min külli şey’in. Vallâhü yeşfike min dâin fıke ve min şerri’n-neffâsati fı’l-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased.”

“Es’elüllahe’l-Azîme Rabbe’l-Arşi’l-Azîmi en yeşfike illâ affehullâhü min zalike’l-maraz.”“Eûzü bi-kelimati’llahit-tâmmâti min şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lammetin.”

Bismillahirrahmanirrahim.
“Elhamdü lillâhillezi faddelenâ alâ kesirin mini bâdihi’l-mü’minin.”
“Bismillâhi eûzü bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve ühâziru min külli dâin ve sekamin.”

“Bismillâhi erkîke min külli dâin yü’zike Allâhü yeşfike.”
“Yâ mübdie’l-berâya ve muıydehâ bâ’de fenâihâ bi kudretihi bi- hürmeti Muhammedin ve ehl-i beyt-i Muhammed.”
45 gün süreyle, her gün Fatiha okunur.
Arkasından, 422 kere “Yâ Şâfı” denip, şöyle dua edilir: “Yâ Rabbi! Sen şifa vericisin. Bu hastaya (bana) şifa ver. Onu (beni) iyi edecek, ancak Senin şifandır. Ey Allah’ım! Öyle bir şifa ver ki, bir daha acı ve üzüntü görmesin (görmeyeyim)”
17- Bir miktar suya: 100 kere “Yâ Rahman”, 41 kere “Yâ Şekûr”, 21 kere “Yâ Selâm” ve 786 kere Bismillahirrahmanirrahim okunur. Sonra; “Yâ Rabbi! Hazret-i Muhammed sallahu aleyhi ve selem ve ehl-i beyt-i Muhammed rıdvanullahi teâla aleyhim ve ecmâin’in hürmetine beni (şu hastayı) bütün dertlerimden halâs eyle!” diye dua edilip, su içilir.
18- Cum’a namazından önce, 200 kere “Yâ Allâh” denilip, dua edilir.
19- Bir miktar Nisan yağmuruna aşağıdaki sure ve dualar okunur. 7 gün süreyle, sabah-akşam içilir.
70 kere Fatiha
70 kere, Ayetü’l-Kürsi
70 kere, Kâfirûn
70 kere, Felâk
70 kere, Nâs
70 kere, A’lâ
70 kere, Es’tağfirullâhe ve etûbü ileyh.”
70 kere “Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike lehu âlihen vâhiden lâ na’büdü illâ iyyâhu muhlisine lehu’d-dine ve lev kerihe’ 1-kâflrûn.
70 kere, “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi.
70 kere, “Allahümme salli alâ muhammedin nebiyyi ümmiyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”
“Allahümme yâ veliyye’l-İslâmi ve ehlihi mekkinâ bi’l-İslâmi hattâ nelkâke bihi.”