Haccın Farz Kılındığı Ayet

By | 3 Mart 2014

haccın kazandırdıklarının korunması

Haccın Farz Kılındığı Ayet Âli ‘Imrân Sûresinde geçen 97. Ayettir. Haccın Farz Kılındığı Ayet şu şekildedir;

“Yol bakımından ona (ulaşmaya) güç bul­muş olan insanlar üzerine, o Beyt’i haccetmek Allâh için (farziyeti sabit olan) bir haktır”  kavl-i şerifidir.

Haccın Farz Kılındığı Ayet‘in ,  haccın farz olduğuna de­lil oluşu iki cihettendir.

a) Âyet-i kerîmedeki kelimesinin “îcâb”(vâcip/gerekli kılma mânâsı) için olması.

b) Ayet-i kerîmenin devamında Allâh-u Te’âlâ’nın: “Her kim (haccın farziyetini inkâr ederek) kâfir olursa, şüphesiz ki Allâh tüm Alemler’in ibâdetlerinden (müstağni olan bir) Ğaniyy’dir (ve hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan bir zengin­dir)” (Âli İmrân Sûresi:97’den) buyurmuş olmasıdır.

c) Ayet-i kerîmedeki “Kim inkâr ederse” sözü­nü İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ): “Kim haccın farz olduğunu inkâr ederse” diye yorumlamıştır.

d)“(Eski temeller üzerine Kâbe’yi bina etmesi­nin ardından ona şöyle emretmiştik:)

İnsanlar içerisinde haccın farz kılındığını îlan et ki, (babalarının sulplerinde ve analarının rahimlerinde bulunanlara bu çağrıyı duyurayım da, o anda telbiye getirenler, dünyâya geldiklerin­de) yayalar olarak ve her uzak yoldan gelen za­yıf düşmüş her bir (yorgun) deve üzerinde sana gelsinler.