Gıda Maddelerinin Göz Kararıyla Alım Satımı

By | 6 Aralık 2014

rüyada göz görmekAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim bir yiyecek maddesi satın alırsa onu tamamıyla teslim almadıkça başkasına satış yapmasın.”

Abdullah ibn Ömer: ‘Biz gıda maddelerini, bu maddeleri getiren binekli kimselerden göz kararıyla tahminen oranlama suretiyle satın alıyorduk.

Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bizi o malı satın aldığımızdan başka yere taşımadıkça satmaktan nehiy etti’ dedi.”

(Buhârî, Büyü’ 49, Hudud 42; Müslim, Büyu’ 34 (1526); Ebu Dâvud, İcâre 65 (3493); Nesâî,
Büyu’ 57; İbn Mâce, Ticarat 38 (2229); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/7, 40, 53, 150, 157)