Esmaül Hüsna

By | 10 Temmuz 2014

feraceler

Esmaül Hüsna İle Dua Etmek

Esmaül Hüsna İle Dua Etmek

 

Er- RAHMÂ N
Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
günde 298 Dünya ve Ahirette Allah (c.c.)’ın sevgilisi olmak

 

Er- RAHÎM
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar

 

El- MELİK
Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.
günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

 

El- KUDDÛS
Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

 

Es- SELÂM
Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren
günde 131 Korkulan herşeyden korunmak

 

El- MÜ’MİN
Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
koruyup rahatlatan
günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek

 

El- MÜHEYMİN
Gözeten ve Koruyan
günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar
korunur

 

El- AZÎZ
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
günde 94 Düşmanlara galip gelmek

 

El- CEBBÂR
Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
günde 206 istek ve Arzuların olması için

 

El- MÜTEKEBBİR
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak

 

El- HALÎK
Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
hepsini yoktan var eden
günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

 

El- BÂRİ’
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

 

El- MUSAVVİR
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren
günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için

 

El- ĞAFFÂR
Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma

 

El- KAHHÂR
Herşeye her istediğini
yapacak şekilde galip
ve hakim olan
günde 306 Zalimleri kahretmek için

 

El- VEHHÂB
Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

 

Er- REZZÂK
Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
günde 308 Bol rızıklı ömür için

 

El- FETTÂH
Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için

 

El- ALÎM
Her şeyi çok iyi bilen
günde 150 ilim zenginliği için

 

El- KÂBID
Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için

 

El- BÂSIT
Açan, Genişleten
günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

 

El- HÂFID
Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak

 

Er- RÂFİ
Yukarı kaldıran, yükselten
günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

 

El- MUİZ
İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak

 

El- MÜZİL
Zillete düşüren, hor ve hakir eden
günde 770 Düşmanları zelil etmek için

 

Es- SEMİ’
Herşeyi iyi işiten günde 180 Duaların kabulu için

 

El- BASİR
Her şeyi iyi gören
günde 112 Acziyetin kalkması için

 

El- HAKEM
Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için

 

El- ADL
Çok Adaletli
günde 104 Adaletli olmak için

 

El- LÂTÎF
En ince işlerin bütün
inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

 

El- HABÎR
Herşeyin iç yüzünden
gizli taraflarından haberdar
günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için

 

El- HALÎM
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için

 

El- AZİM
Çok Azametli
günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

 

El- ĞAFÛR
Affı ve mağfireti pek çok günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

 

Esmaül Hüsna İle Dua Etmek

Eş- ŞEKÛR
Kendi rızası için yapılan iyiliklere
daha fazlasıyla karşılık veren
günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık

 

El- ALİY
Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için

 

El- KEBİR
En büyük, pek büyük
günde 232 Hürmet görmek için

 

El- HAFIZ
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması için

 

El- MUKÎT
Her yaratılmışın gıdasını,
azığını veren
günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

 

El- HASİB
Herkesin hayatı boyunca yapıp
ettiği herşeyin hesabını bütün
detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

 

El- CELÎL
Celalet ve Ululuk sahibi
günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

 

El- KERÎM
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

 

Er-RAKÎB
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
günde 312 Her işte Allah (c.c.)’ın koruması altında olmak için

 

El- MUCİB
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması için

 

El- VASİ’
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar
günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

 

El- HAKÎM
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
günde 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için

 

El- VEDÛD
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
günde 400 Herkesin sevgisini kazanmak

 

El- MECÎD
Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için

 

El-BÂİS
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
günde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

 

Eş- ŞEHÎD
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için

 

El- HAK
Varlığı hiç değişmeden duran
günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

 

El- VEKÎL
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah (c.c.)’tan her türlü yardımı görmek için

 

El- KAVİY
Pek Güçlü
günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

 

El- METÎN
Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için

 

El- VELİY
Sevdiği kullarının dostu
günde 2116 Her işinde Allah (c.c.)’ın yardımı için

 

El- HAMİD
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi

 

El- MUHSÎ
Sonsuzda olsa tek tek
herşeyin sayısını bilen
günde 148 Zekanın kuvvetli olması

 

El- MÛBDÎ
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak için

 

El- MUÎD
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için

 

El- MUHYÎ
Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması için

 

El- MÜMÎT
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

 

El- HAY
Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

 

El- KAYYÛM
Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
günde 156 Allah (c.c.)’ın izniyle her istekleri olur

 

El- VÂCİD
İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak

 

El- MÂCÎD
Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
günde 48 Kazancın bolluğu için

 

El- VAHİD
Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

 

Es- SAMED
İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci
günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak

 

El- KÂDİR
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek

 

El- MUKTEDİR
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
günde 744 Her işte başarılı olmak

 

El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek için

 

El- MUAHHİR
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için

 

El- EVVEL İLK günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için

 

El- AHİR
SON
günde 801 Ömür uzunluğu için

 

Ez- ZÂHİR
Herşeyde görünen aşikar
günde1106 Her meselenin zuhuru için

 

El- BÂTIN Herşeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

 

El- VÂLİ
Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için

 

El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek için

 

El- BERR
Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok
günde 202 Herhalde iyilik bulmak için

 

Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu için

 

El- MÜNTEKIM
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak

 

El- AFÜV Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu
Kalp huzuru

 

Er- RAÛF
Çok lütüfkar
Çok esirgeyen
günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez

 

MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez

 

Zül Celâl-i Ve’l İkrâm
Hem büyüklük sahibi
hem fazl-i kerem sahibi
günde 1100 işlerin kolaylığı için

 

El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve
birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek için

 

El- CÂMİ’
İstediğini istediği zaman
istediği yerde toplayan
günde 114 Küsleri barıştırmak için

 

El- GANİY Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

 

El- MUĞNİ
İstediğini zengin eden
günde 1100 Geçim genişliği bol rızık

 

El- MÂNİ’ Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak için

 

Ed- DÂRR
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için

 

En- NÂFİ’ Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur
hastaysa şifa bulur

 

En- NÛR
Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran
günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için

 

El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması için

 

El- BEDİ’
Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan
günde 86 Allah (c.c.)’ın yardımına nail olmak için

 

El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

 

El- VÂRİS
Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref

 

Er- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

 

Es- SÂBÛR
Çok sabırlı
günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için.

Esmaül Hüsna İle Dua Etmek