Esma- İ Hüsna ile İlgili Sorular

By | 17 Eylül 2014

esmaül hüsna sayısı1. Allahu Teala’nın “Allah” isminden başka isimleri var mıdır?

Vardır. Bunlara ”Esma-i Hüsna” denir. Kur’an-ı Kerim’de ayrı ayrı yerlerde geçen, hadis-i şeriflerde ise topluca zikredilen Allahu Teala’nm bu güzel isimlerinin adedi 99 dur. Bunları okuyan, ezberleyen ve bunlardan bir veya birkaçıyla Cenab -ı Hakk’a dua ve niyazda bulunan müminlere büyük mükafatlar vadedilmiştir.

Esma-i Hüsna (Allah’ın güzel isimleri) şunlardır:

l.Allâh, 2. er-Rahmânü, 3. er-Rahîmii, 4. el-Melikü, 5. el-Kuddûsü, 6. es-Selâmü, 7. el-Mii’minü, 8. el-Müheyminü, 9. el-Azîzii, 10. el- Cebbâru, 11. el-Mütekebbiru, 12. el-Hâliku, 13. el-Bâriü, 14. el- Musavviru, 15. el-Gaffâru, 16. el-Kahhâru, 17. el-Vehhâbü, 18. er- Razzâku, 19. el-Fettâhu, 20. el-Alîmii, 21. el-Kâbidu, 22. el-Bâsitu, 23. el-Hâfıdu, 24. er-Râjîu,25. el-Müızzü, 26. el-MiizUlü, 27. es- Semî’u, 28. el-Basîru, 29. el-Hakemii, 30. el-Adlü, 31. el-Latîfii, 32. el¬li abîru, 33. el-Halîmii, 34. el-Azîmii, 35. el-Ğafûru, 36. eş-Şekûru, 37. el-Aliyyü, 38. el-Kebîru, 39. el-Hafîzu, 40. el-Mukîtü, 41. el-Hasîbü, 42. el-Celîlii, 43. el-Kerîmü, 44. er-Rakîbü, 45. el-Mücîbü, 46. el- Vâsiu, 47. el- Hakîmü, 48. el-Vedûdü, 49. el-Mecîdü, 50. el-Bâısü, 51. eş- Şehîdü, 52. el-Hakku, 53. el-Vekîlü, 54. el-Kaviyyii, 55. el-Metînü, 56. el-Veliyyü, 57. el-Hamîdü, 58. el-Muhsî, 59. el-Mübdiii, 60. el-Muîdii, (A. el-MuVıyı, 61. el-Mümvtü, 63. el-Hay^ıü, 64. el-Kayyûmü, 65. el- Vâcidü, 66. el-Mâcidü, 67. el-Vâhulü, 68. el-Elıadu, 69. es-Samedü, 70. el-Kâdiru, 71. el-Muktediru, 72. el-Mukaddimü, 73. el-Müahhıru, 74. el-Evvelü, 75. el-Âhıru, 76. ez-Zâhiru, 77. el-Bâtınü, 78. el-Vâlî 79. el- Müteâl, 80. el-Berru, 81. et-Tevvâbü, 82. el-Müntekımü, 83. el-Afüvvü, 84. er-Raûfü, 85. Mâlikü’l-Miilki, Zül celâli vel ikram el-Muksitu, 86. el-Câmiu, 87. el-Ğaniyyii, 88. el-Muğniy, 89. el-Mu% 90. el-Mâniii, 91. ed-Dârru, 92. en-Nâfiu, 93. en-Nûru 94. el-Hâdî, 95. el-Bedîu, 96. el-Bâkî, 97. el-Vârisii, 98. er-Raşîdii, 99. es-Sabûru. Celle celâlüh.

24. Allahu Teala’nm “Kemal Sıfatları” kaçtır ve nelerdir?

Allahu Teala’nm kemel sıfatları Zâtî ve Sübûtî olmak üzere iki kısımdır. Bunlardan altısı zâtî sıfatlar, sekizi de sübûtî sıfatlardır ki toplam 14’dür.

Zâtî sıfatlar: Vücut, Kıdem, Beka, Vahdâniyet, Muhalefe- tü’n lil-havâdis, Kıyam binefsihî.
Sübûtî sıfatlar: Hayat, îlim, Semi’, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin.