Allah’ın Rahmeti

By | 30 Ocak 2014

Allah'ın rahmeti

Allah’ın Rahmeti İle İlgili Ayet: “O Allah ki O’ndan başka ilah yoktur. Gaybı da, müşahede ede- bileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O’dur. O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddus’tür; Selam’dır; Mümin’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah (müşriklerin) şirk koştukların­dan çok yücedir. O Allah ki, yaratandır, (en güzel biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Gökler­de ve yerde olanların tümü O’nu teşbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.”

(Haşr; 22-24)

Allah’ın Rahmeti İle İlgili Hadis: “Allahu Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. O isimleri kim ez­berlerse (sayar, manasını anlar ve şuûruna ererse) cennete gider. Şüphe­siz, Allah tektir ve tek olmayı sever.”

(Buhârî, Daavât, 68)

Allah’ın Rahmeti İle İlgili Hikâye

İsm-i Azam

“Allah” kelimesi bir özel addır ve yalnızca kâinatın yaratıcısı, bütün her şeyin mutlak sahibi, mutlak güç ve irade sahibi, eşi ve benzeri olmayan yü­ce Rabbimize mahsustur. Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Al­lah’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir. Bazen “Allah” adının karşılığı olarak Tann kelimesi kullanılmaktadır. Oysa “Tann” kelimesi “ilah” kelimesinin karşılığıdır. İlah ise kendisine tapılan, kendisi için ibadet edilen, kulluk edilen varlık anlamındadır. Evet Yüce Alah, aynı zamanda tüm ya- rattıklanmn ilahıdır. Ama Tann kelimesi Alah kelimesinin ifade ettiği anla­mı tümüyle karşılamaz. Bu kelime sadece onun ilahlık özelliğini ifade eder. La ilahe illallah: Allah’tan başka ilah (tann) yoktur” derken de Yüce Alah’ın tek ilah olduğunu vurguluyoruz. Ama dikkat edilirse burada “Alah’tan baş­ka ilah yoktur” derken hem “Alah” adım hem de “ilah” adını kullanıyor, A- lahın eşsiz bir ilah olduğunu vurguluyoruz. Çünkü Alah belli sıfatlara sa­hip mutlak ve tek yaratıcının özel adıdır. İşte bu özel adla kastettiğimiz yü­ce Rabbimiz bizim tek ilahimizdir ve O’ndan başka da ilah yoktur.