Abdest Alırken Parmakların Arasına Suyu Geçirmek

By | 4 Kasım 2014

abdest-alirken-parmaklarin-arasina-suyu-gecirmekLakît b. Sabire (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sailallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Bana abdestten bahset’ dedim. Rasulullah (sailallâhualeyhi ve sellem):
– ‘Abdesti güzelce bir şekilde al. Parmaklarının arasına suyu geçir. Oruçlu olmadığın zamanlarda burnuna (iyice) su çek’ buyurdu.”
(Hadîste geçen “Abdesti güzelce bir şekilde al” sözünden maksat; farzına, sünnetine ve müstehaplarına riâyet ederek abdest almak demektir. Parmak aralarına suyu akıtarak parmak aralarının hilallenmesinin hükmü, bu hadîsin zahirine göre, farz ise de, Malikîlere göre parmakların hilallenmesi eller için farz, ayaklar için de sünnettir.Diğer mezheplere göre ise, parmakların hilallenmesi için hadîs-i şerifte, geçen emir farz değil mendup olmak hükmünü ifâde eder. Ancak bu, suyun parmaklar arasına eriştiği zamandır.. Yok eğer parmaklar arasına erişmediği kesinlikle biliniyorsa o zaman parmaklarını hilallemek bütün mezhep âlimlerince farzdır. Özellikle parmağında dar yüzüğü olup da suyun nüfuz etmeyeceğine kanaat getirildiği takdirde bilhassa abdest ve gusülde buna dikkat edilmesi ve suyun yüzük altına nüfuz etmesinin mutlaka sağlanması gerekir. Aksi takdirde ne abdesti, ne de guslü sahih olur. Bunun içindir ki dar olan yüzüğün abdestte oynatılmasının Hanefîlere göre vacip olduğu kaydedilmiştir.Ömer ibnu’l-Hattâb (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (saliallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim abdestini güzelce bir şekilde alır, sonra da: “Eşhedu en lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke lehu ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu” Ben, Allah’tan başka ilah olmadığına, tek olduğuna, ortağı olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim derse o kimseye cennetin sekiz kapısı (birden) açılır. Onların hangisinden dilerse ondan girer.”

“Allahumme’c’alnî mine’t-tevvâbîne ve’c’alnî mine’l-mutetahhirîn (Allahım! Beni çokça tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle)” ifadesi yer almaktadır.

Hadis, abdesti sünnet ve adabına riayet etmek ve suda israf etmeksizin yerli yerinde tastamam abdest aldıktan sonra “Eşhedu en lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke lehu ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu” derse o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır.
Burada cennetin sekiz kapısının birden açılması; kişinin amelinin üstün değerini belirtmek ve yüceltmek için cennetin sekiz kapısının açılacağı haber verilmektedir.
Abdest tamamlandıktan sonra okunması emrolunan bu ve benzeri duaların hepsinin peygamberimizden rivâyet edilmesi sabittir. Fakat abdest alındığında her abdest organı yıkanırken okunması itiyat haline getirilen dualar Hz. Peygamber (saliallâhu aleyhi ve sellem)’den Sabit değildir.