Yıldızlardan Hüküm Çıkarma/Astroloji İlmi

By | 20 Kasım 2014

Yıldızların Ve Burçların Padişahın Kudretine TeşbihiAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’ın zikrettiği dışında yıldızlar (Astroloji) ilminden bir bölüm alan kimse, sihirden de bir bölüm almış olur. Müneccim, kahindir. Kahin, sihirbazdır. Sihirbaz da kafirdir.”
Bu hadiste yasak kılman yıldızlar ilmi, yıldızların hareket ve durumlarından iterde vuku bulacak olayları bildiğini iddia edenlerin meşgul oldukları şeylerdir. Çünkü bir takım kimseler, yıldızların hareket ve durumlarından ileride falan ve filân olayların meydana geleceğini, eşya fiyatlarının yükseleceğini, kıtlık olacağını, savaş ya¬pılacağını ve yapılmayacağını bildiklerini iddia ederler. Oysa ilerde vuku bulacak şeyleri ve olayları ancak Allah bilir. Gaybtan haber vermek, kehânette bulunmak ve kâhinleri doğrulamak küfürdür.
Rasathane uzmanlarının bir takım gözlem ve hesaplamaları neticesinde kamerî ayların başlangıcını, hilâlin görülmesini tesbit etmeleri ve ay veya güneşin tutulması zamanını tâyin etmeleri, meteorolojik âletler ve hesaplamalar neticesinde hava durumu hakkında tahmin veya bilgi vermeleri, yasaklanan yıldız ilminin kapsamına girmez.