Yedi Ayet-i Kerimeler ve Manaları

By | 15 Eylül 2014

Yedi Ayet-i Kerimeler ve ManalarıYedi Ayet-i Kerimeler ve Manaları 

Bismillahirrahmânirrahim

 1. Kul ley yusiybenâ illâ mâ ketebellâhü lenâ, hüve Mevlânâ ve alallâhi felyetevekkelil mü’minûn.
 2. Ve iy yemseskellâhu bidurrin felâ kâşife lehû illâ hû ve iy yüridke bihayrin felâ radde lifadlih, yusıybü bıhı meyyeşâü mın ibâdih ve hüvel gafûrur rahîm.
 3. Înnî tevekkeltü allalâhi Rabbî ve Rabbıküm m âmin dâbbetin illâ hüve âhizüm binâsiyetihâ inne Rabbî alâ sırâtım müstekıym.
 4. Ve keeyyım min daâbbetil lâ tahmilü rızkaha. Allâhü yarzukuhâ ve iyyaküm ve hüves semiul alim.
 1. Mâ yeftehillâhü linnasi mir rahmetin fela mümsike lehâ vema yüm- sik fela mürsile lehû mim ba’dih ve hüvel azizül hakim.
 2. Ve lein seeltehüm men halekassemavati vel’arda le yekûlünnallâh. kul eferaeytüm mâ ted’üne min dünillahi in eradeniyyellâhu bi­durrin hel hünne kâşi fatü durrihi ev eradeni birahmetin hel hünne: mümsikatü rahmetih, kul hasbiyallahü aleyhi yetevekkelil müte- vekkilün.
 3. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

MANALARI

 1. ”De ki: Bizim başımıza ancak Allahü Teala’nın bizim için yazdığı şeyler gelir.

O bizim Mevlamızdır. Onun için mü’minler ancak Allah’a güvenip da­yanmalıdırlar.

 1. ”Eğer Allâhü Teâlâ, sana bir zarar dokunduracak olursa yine o zara­rı Allah’u Teala’dan başka hiçbir giderecek kuvvet yoktur. Ve eğeı Allahu Teala, sana bir hayat murad eder O’nun (Allah’ın) fazlu ke­remini (iyiliğini) engel olup red edecek (geri çevirecek mani ola­cak) hiçbir kuvvet de yoktur. Allahu Teala, fazlu keremini kulları­nın dilediğine verir. Allah Gafur’dur, suçlan çok örtücü, günahları bağışlayıcıdır, Rahim’dir, kullarını çok acıyandır, merhametlidir.
 2. “Doğrusu ben, hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan Al­lahü Teala’ya tevekkül ettim. Yeryüzünde hareket eden hiçbir can­lı hayvan yoktur ki, idaresi O’nun elinde olmasın. Benim Rabbim doğru bir yol üzerinedir.”
 3. Nice canlılar hayvanlar vardır ki, zayıflıklarından dolayı rızıklarmı taşımıyor (elde edemiyor, kazanamıyorlar). Onları ve sizi Allahü Te- ala besliyor. O, Semi’dir (en iyi işitendir), Alim’dir (en iyi bilendir.)
 4. Allah’ın insanlara açacağı (göndereceği) her hangi bir rahmet ve nimeti (iyilikleri) engelleyip tutacak yoktur. Her şeyi de tutarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O Aziz’dir, her şeye galiptir, Hakim’dir, hükmünde hikmet sahibidir.
 5. Ey Resûlüm! Şüphesiz ki kafirlere: “yeri ve gökleri kim yarattı” di­yecekler. Ey Resûlüm! Sen de de ki, o halde bana söyleyin bakalım: Allah bana bir zarar verirse, onlar (taptıklarınız) O’nun bu zararını giderebilecekler mi? ve yahut Allah, bana bir nimet ve afiyet diler­se, onlar Allah’ın bu nimetini engelleyebilirler mi? Ey Resulüm! De ki, Allah bana kafidir, tüm tevekkül edenlerin tevekkülü ancak O’nadir.

7.  Ey Resulüm! Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka kendisine ibadet edilecek hiçbir                ilah yoktur. Ben an­cak O’na güvenip bağlandım. Ve o büyük arşın sahibi, Rabbimdir