Yasin Suresi’nin Okunuşu

By | 25 Eylül 2014

yasin-serifB ismi ’ İlâhi ’ r-Rahmâni ’ r-Rahîm
(1) Yâsin (2) velkur ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyn (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafılûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekse- rihim fehüm la yü minun (8) inna cealnâ fıy a nakihim aglâlen fehi- ye ilel ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim şedden ve min halfıhim şedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
(10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü minun
(11) innema tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer rahmane bilgayb febessirhü bimagfıretin ve ecrin keriym (12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle şey in ahsaynahü fıy imamin mübiyn (13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun (14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû inna ileyküm mürselun (15) kalu mâ entüm illâ beşerim mislüna ve mâ enzelerrahmanü min şey in in entüm illâ tek- zibun (16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun (17) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn (18) kalû inna tetayyema biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym (19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrif un (20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes a, kale ya kav- mit tebiul mürseliyn (21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun (22) ve maliye la a büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun (23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tugni anniy şefaatühüm şey en ve lâ yünkizun (24) inniy izen lefıy dalâlin mübiyn (25) inniy amentü birabbiküm fesmeun