Şerr-Kötülük ile İlgili Hadisler

By | 12 Aralık 2014

serr-kotuluk-ile-ilgili-hadislerHz. Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:

“Bir adam Peygamber’in huzuruna gelmek için izin istedi. Peygamber onu uzaktan görünce:

– ‘O kimse, aşiretin ne kötü kardeşidir -ya da aşiretin ne kötü oğludur-’ buyurdu.

Adam içeri girip oturunca Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona güler yüz gösterdi ve ona genişleyip açıldı/yumuşak sözler söyledi. Adam gidince, Âişe:

– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Adamı gördüğün zaman onun için şöyle şöyle sözler söyledin, sonra da onun yüzüne karşı güleç oldun ve ona açılıp yayıldın/ yumuşak sözler söyledin?’ dedi. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Ey Âişe! Sen beni ne zaman aşırı hareket edici buldun? Kıyamet günü Allah katında mevki bakımından insanların en şerlisi, (dünyâda) kötülüğünden korunmak için insanların terk ettiği -ya da karşılaşmak ve konuşmaktan kaçındığı- kimsedir’ buyurdu.”

(Buhârî, Edeb 38; Müslim, Birr 73 (2591); Ebu Dâvud, Edeb 5 (4791, 4792); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/43)

(Kadı Iyâz der ki: Bu adam, Uyeyne ibn Hısn’dır. Müslüman olduğunu söylemiş, fakat henüz iman kalbine tam yerleşmemişti. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), insanlar onu tanısınlar ve onun hâlini bilmeyenler onunla aldanmasınlar diye onun hâlini beyân etmek istemiştir. Bu kimsenin; gerek Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in sağlığında iken ve gerekse de ondan sonra da imânının zaafına delâlet eden hâller vardı. Nihayet mürtedlerle beraber irtidât etmiş, kendisi esîr olarak Ebû Bekr’e getirilmiştir. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in, onu: “Kabilenin kötü kardeşidir” diye vasıflaması, nübüvvet alâmetlerindendir. Çünkü onun kötülüğü, Peygamber’in vasfettiği gibi meydana çıkmıştır. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona karşı ancak onu ve benzerlerini İslâm’a ısındırmak için yumuşak konuşmuştur.)

Konuyla ilgili bir rivâyet ise şu şekildedir:“Dilin(in şerrin)den korunmak için kendilerine ikram edilen kimseler, şüphesiz insanların en şerlilerindendir.” (Ebu Dâvud, Edeb 5 (4793)