Rasulüllah’ın (Sav) Diğer Dedeleri

By | 16 Nisan 2014

Rasulüllah'ın (sav) diğer dedeleriRasulüllah’ın (sav) diğer dedelerinden Nadr

Esas adı Kays olan bu zatın yüzü nur gibi parladığı için yüz parlaklığı anlamına gelen Nadr lakabını almıştır.

Rasulüllah’ın (sav) diğer  dedelerinden Kinâne

Kendisi kavmi içerisinde mestur vaziyette yaşadığı için ve insanların sırlarını muhâfaza et­tiği için bu ismi almıştır.

Vâsile ibni Eska’ (Radıyallâhu Anhjdan rivâyet edildiği üzere Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel­lem) onun seçilmiş bir zat olduğunu beyan sade­dinde şöyle buyurmuştur.

“Şüphesiz Allâh İsmâ’îl neslinden Kinâne’yi seçmiş, Kinâne’den Kureyş’i seçmiş. Kureyş’den Hâşim Oğulları’nı seçmiş, Hâ­şim Oğulları’ndan da beni seçmiştir.” (Müslim, no:6077, el-Fezâil:l, 7/58)

Rasulüllah’ın (sav) diğer dedelerinden Huzeyme

 

Künyesi Ebû Esed olan bu zat Rasulüllâh

(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in diğer dedeleri gibi İb­râhîm (Aleyhisselâm)ın milleti üzere vefât etmiştir.

Rasulüllah’ın (sav) diğer dedelerinden Müdrike

 

Asıl ismi Amr olan bu zatın künyesi Ebû Hüzeyl’dir. Tavşan görünce kaçan develerini yakaladığı için ulaşıcı manasındaki Müdrike la­kabını almıştır.

Rasulüllah’ın (sav) diğer dedelerinden îlyas

İlyas, Harem topraklarına kurbanlık büyük baş hayvanlar sevk eden ilk kimse olma Unvanı­na sahiptir.

Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in Allahu Te’âlâ’yı zikretmesi ve Allâh-u Te’âlâ’ya telbiye getirmesi dedesi İlyas’ın sulbündeyken işitilmiştir. Bu zatın Araplar arasındaki mevkiinin Lokman-ı Hakîm’in kavmi içerisindeki mevkii gibi üstün olduğu nakledilmiştir.

Rasulüllah’ın (sav) diğer dedelerinden Muzar

Asıl adı Amr olan bu zat ekşi sütü sevdiği için, ekşi manasındaki “Mâzır”dan alınma Mu­zar lakabı ile mülekkab kılınmıştır.

Bu zatın yüzü ve sesi çok güzel olduğu için kendisini gören herkesin ona hayran olduğu rivâyet edilmiştir.

Rasulüllah’ın (sav) diğer dedelerinden Nizar

Kendisi çok zayıf ve nahif olduğu için azlık manasındaki bu ismi almıştır.

Bir kavle göre; babası, Muhammed’in nû­runu onun yüzünde görüp kurban kesmiş, sonra da: “Bu nûra göre bu kurban az” demiştir

Nübüvvet nûru iki gözü arasında parlayan bu zat sahih olan görüşe göre arapça yazıyı ilk yazan kişi olmuştur.

İmâm-ı Ahmed (Radıyallâhu Anh)ın nesebi Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) İle bu dede­de buluşmaktadır.

Rasulüllah’ın (sav) diğer dedelerinden Me’add

Bu zat İsrail Oğulları’yla yapılacak harpler için bir udde (hazırlık) olduğu, ayrıca kiminle harbetse mutlaka gâlip geldiği için bu isimle tes­miye olunmuştur.

Bu zatın Ermiyâ (Aleyhisselâm) olduğu da rivâyet olunmuştur.