Peygamberlerin Duaları

By | 24 Eylül 2014

Allah“Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfır lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsiriyne.”
Anlamı:
“Ey rabbimiz! Biz kendi nefislerimize zulüm ettik. Ve eğer bizi yargılamaz¬san ve merhamet etmezsen elbette biz hüsrâna uğraşmışlardan oluruz.”
(Â’raf, 23)
Nuh Peygamberin (A.S) Duası:
“Rabbi innî eûzü bike en es’eleke mâ lî bihi ilmün ve illa tağfirli ve terhamniekün minel hâsiriyne.”
Anlamı:
“Ey Rabbim! Ben bilgimin olmadığı şeyi senden sormaktan sana sığınırım. Ve eğer beni yargılamaz ve esirgemezsen ben hüsrana düşmüşlerden olurum.”
Yunus Peygamberin (A.S) Duası:
“Lâ ilâhe ente sübhâneke inni küntü minez zâlimiyne.”
Anlamı:
“Yarabbi! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni her türlü acizlikten, noksanlıktan tenzih ederim. Ben kendime zulmedenlerden oldum.”
İbrahim Peygamberin (A.S) Duası:
“Rabbenağfirli velivalideyye velilmü’minine yevme yekunül hisâb.”
Anlamı:
“Rabbimiz, beni, anne-babamı ve müminleri hesabın kurulduğu gün bağışla.”
Hud (A.S) duası:
“Rabbî inni eûzü bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilmün ve illâ tağfır terhamni ekün minel hâsirîn.”
Anlamı:
“Ey Rabbim, ben bilgimin olmadığı şeyi Sen’den istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamazsan, beni esirgemezsen hüsrana düşmüşlerden ram.” (Hud, 47)
Zekeriya Peygamberin (A.S) Duası:
“Rabbi lâ tezemî ferden ve ente hayrül vârisiyne.”
Anlamı:
“Rabbim, beni yalnız bırakma! Sen varislerin hayırlısısm.” (Enbiya, 81-
Şuayb Peygamberin (A.S) Duası:
“Rabbenaftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrül fatih:
Anlamı:
“Ey Rabbimiz! Bizim aramız ile kavmimizin arasını hak ile fethet. Ser. hedicilerin hayırlısısm.”
İsa Peygamberin (A.S) Duası:
“Allahümme Rabbenâ enzil aleynâ mâideten minessemâi tekûnü lenâ  ıyden lievvelinâ ve ahirina ve ay eten minke verzuknâ ve ente hayrür râzikıyne
Anlamı:
“Ey Allah’ım! Ey bizim rabbimiz! Bizim üzerimize gökten bir mâide sofra indir ki, bizim evvelimiz ve ahirimiz için bir bayram ve senden bir ayet 6: olsun. Ve bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısm.”
Yakup Peygamberin Duası:
“Fallahü hayran hâfızan ve hüve erhamürrahimin.”
Anlamı:
“Allah, koruyanların en hayırlısı, merhamet edenlerin en merhametlisidir.” (Yusuf, 64)
Eyüp Peygamberin Duası:
“İnni messeniyeddürrü ve ente erhamerrahimin.”
Anlamı:
“Bana şüphesiz hastalık isabet etti. Allahım sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (Enbiya suresi, 83)
Yahya Peygamberin Duası:
“Zülkuvvetil metin” (Pek çetin ve kuvvet sahibi
Ve:
“Azizün intikam” (Yüce Allah, ceza vermekte mutlak galiptir.)
Ve:
“Zittavli lâ ilâhe illâ illâ hüve ileyhil masîr” (Fazl-u kerem sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O’nadir.)
Süleyman Peygamberin Duası:
“Rabbiğfirli ve hebli la yenbeği ehadin inneke entel vahhâbü.”
Anlamı:
“Rabbim, beni bağışla. Bana, benden sonra kimsenin sahip olamayacağı bir mülk ver. Sen yardımı bol olan yüce bir Zat’sm.” (Sad, 35)
Davud Peygamberin Duası:
“El-hamdü lillahillezî feddelena ala kesirin min ibadih’il-mü’minin.”
Anlamı:
“Bizi, mümin kullarını bir çoğundan üstün kılan Allah’a hamdolsun.” (Nemi, 15)
Yusuf Peygamberin Duası:
“Rabbi kad âteyteni minel mülki ve allemteni min te’vilil ehadiysi fatırisse- mavati vel ardı ente viliyyi fıd dünya vel ahreti teveffeni müslimen ve elhıkni bissalihıyne.”
Anlamı: “Yarabbi! Muhakkak ki, sen bana mülkten verdin. Ve bir kısım hadiselerin te’vilini (yorumunu) bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısi! Sen be¬nim dünyada ve ahirette yardımcımsm. Beni Müslüman olarak öldür ve beni Salihlere kavuştur.” (Kehf, 10)
Lut Peygamberin Duası:
“Rabbinsumî alel kavmil müfsidin.”
Anlamı:
“Yarabbi, o fesatçılar güruhuna karşı yardım et.” (Ankebut, 30)
Musa Peygamberin Duası:
“Rabbişrahli ve Sadri. Ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani. Yefkahû kavli”
Anlamı:
“Ey Rabbim, gönlümü aç, işimi kolaylaştır, dilimden de (şu) düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.” (Tâhâ, 25,30)
Ve:
“Rabbi necini minel kavmizzalimin.”
Anlamı:
“Rabbim, beni o zalimler güruhundan kurtar.” (Kısas,21)
Hz. Muhammed’in (s.a.v) Duası:
“Rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayral münziliyne.”
Anlamı:
“Yarabbi! Beni bir mübarek menzile indir Sen indirenlerin en hayırlısısm.” Ve:
“Rabbena heb lena min ezvacina zürriyatina kurrete a’yünin vec’alna lil- müttekiyne imamen.”
“ Ey Rabbimiz, bize zevcelerimizden ve nesillerimizden, gözlerimizin
bebeği olacak Salih insanlar ihsan et. Bizi takva sahihlerine rehber kıl.” (Fur- kan, 74)
Hz. Âli’nin Duası:
“Allahümme inni euzü bike mineşşikaki vennıfaki ve suil ahlaki bi rahmetike ya Erhamerrahimin.”