Miras Hukuku

By | 11 Kasım 2014

mirasFaraiz kelimesi; takdir etmek, kat’i olarak kesmek manasına gelir. İslâmi ıstılahta ise; kat’i nasslarla sabit olan hükme «Farz» denilmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’de «Miras payları» açıklandıktan sonra: “Bu hükümler ve hisseler Allah’dan birer farizadır. Şüphesiz ki Allah hakkı ile bilicidir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir” (Nisa: 4/11) hükmü beyan buyurulmuştur. Buradaki “Fâriza” Allah’ın farz kıldığı hak, ayırdığı hisse manasınadır, çoğulu “Ferâiz”dir. Bu ilme ise “Ferâiz” denmiştir.
Ferâiz ilminin hedefi; Yüce Allah’ın tayin etmiş olduğu hakları, hak sahiplerine ulaştırmaktır. Dolayısıyla buna mani olmak; hangi sebeble olursa-olsun, kesin bir zulümdür. Eğer herhangi bir hak; sahibinin rızâsının dışında, başkasına verilirse “Haram” gündeme girer!.. İslâm üleması: “Ferâize göre taksim edilen mirasın helâl, hevâ ve heveslere (şahsi kanaatlere) göre dağıtılan mirâsın haram olduğu” hususunda müttefiktir.