Koku Ziyneti

By | 15 Eylül 2014

hasema

 

parfumKoku sürünmek, hanımlar için mubah olan bir ziynettir. Kadın, eşi için dile­diği gibi koku sürebilir.

»Zeyneb binti Ebû Seleme anlatıyor; ‘Ben babası Ebu Süfyân öldüğü zaman Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’in hanımı Ummü Habîbe’nin yanma girmiş­tim. Ümmü Habîbe, içerisinde sarı renk bulunan ‘sufre’ ile (karışık maddelerden yapılan sarı renkli) ‘halûk’ (adında) bir koku ya da başka bir şey istedi. Ondan (önce) bir cariyeye/genç bir kıza sürdü. Sonra da (kendi) yanaklarına sürdü, ve; Vallahi, benim kokuya hiçbir ihtiyacım yok. Fakat Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem’i minber üzerinde; “Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadına, ko­casının ölümü üzerine dört ay on gün yas tutmasından başka, hiçbir ölü için üç günden fazla yas tutmak helal değildir” buyurduğunu işittim’ dedi.

Ebû Saîd radıyallâhu anh’ın rivayet ettiği hadiste, ‘kadınlara özgü koku­lardan dahi olsa’ Cuma günü erkeklerin koku sürmelerinin müstehap olduğu belirtilmiştir.

Hatırlatma:

Hanımlardan farklı olarak, erkeklerin kokuyu yüzlerine sürmedikleri hadis­ten anlaşılmaktadır. Hanımların kokuyu yüzlerine sürmeleri, kokulanmakla bir­likte yüzlerini parlatmak ve süslenmek amacını taşımaktadır. Kadınlara benze­mek yasaklandığı için, erkeklerin kokuyu yüzlerine sürmeleri meşru değildir. Evinden dışanya çıkan hanımlann, üzerlerindeki kokuyu gidermeleri vaciptir:

Peygamberimiz -sallallâhu aleyhi vesellem-; “Koku sürünüp, kokusunu hisset­meleri için bir topluluğun yanından geçen kadın, zâniye/zinâ etmiş olur. bu­yurmuştur.

Abdullah’ın hanımı Zeyneb radıyallâhu anhâ anlatıyor; ‘Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem bize, “mescide geldiğiniz zaman, hiç biriniz koku sürünmesin” buyurmuştur. Allah rahmet eylesin, Albânî der ki; ‘hanımların koku sürüp mescide gelmeleri haram ise, kokulu olarak çarşı, cadde ve sokaklara çıkma­larının hükmü nasıl olur? Hiç kuşkusuz, bunun haramlığı ve günahı çok daha büyüktür. Heysemî ‘ez-Zevâcir’ isimli kitabında şunu nakleder; ‘bir kadının ko­kulanıp süslenerek evinden dışarı çıkması, buna kocası izin vermiş olsa dahi kebâirdendir/ büyük günahlardandır. Bu nedenle kadınların evlerinden dışarı çıkmaları durumunda, üzerlerindeki kokuyu gidermeleri vaciptir.