Kaza Ve Kader ile İlgili Sorular

By | 17 Eylül 2014

kaza ve kader nedir1. Kader neye denir?

Her hangi bir şeyin muayyen bir şekilde vücuda gelmesini Cenab-ı Hakk’ın ezelde dilemiş olmasına Kader denir.

2. Kaza neye denir?

Allahu Teâlâ’nm ilmi ezelisi ile dilemiş olduğu her hangi bir şeyin zamanı gelince meydana gelmesine Kaza denir.

3. Kaza ve Kadere inanmanın hükmü nedir?

Kaza ve Kadere inanmak, imanının şartlarmdandır, farzdır. İnanmayan veya tereddüt eden dinden çıkar.

4. Makzî neye denir?

Makzî; insanın kentli iradesi ve kendi kesbinin (kazancının) neticesi olmak üzere, Cenab-ı Hakk’ın yaratıp vücuda getirdiği şeylerdir.

5. Makzî, Allahu Teâlâ’nın rızasına muhalif olduğu cihetle insanın buna razı olması caiz midir?
İnsanın kendi iradesi ve kesbi üzerine Allahu Teala’nm yaratıp vücuda getirdiği makzî denilen şeyler vardır ki, bunlar tamamen insana aittir. Bunlar, Allahu Teala’nm rızasına muhalif olduğu takdirde, insanın bunlara razı olması caiz olmaz. Yani insan işlediği günah karşısında kaderine sığınarak kendisini mazur gösteremez.

6. Kaza ve Kader, insanların iradelerine, kudretlerine ve çalışıp kazandıkları şeylerden sorumlu olmalarına engel midir?

Hayır, engel değildir. İnsan yaptıklarından sorumludur. Zira Allahu Teâlâ insanlara akıl, kudret ve seçme gücü vermiştir. Bir insan kendi kudretini ve ihtiyarını (seçimini) bir işe sarfeder, buna kesb denir. Allahu Teala da o işi (kulun kesbine) isteğine göre irade eder ve yaratır. Yaratan Allahu Teâlâ’dır. Zira ondan başka yaratacak yoktur. Fakat onu seçen, kulun kendisidir. Dolayısıyla insan seçtiğinden (tercihinden) sorumlu olur. “Ne yapayım kaderim böyle imiş” diye kendisini sorumluluktan kurtaramaz.