Kadınlara İyi Davranmanın Sünnetleri

By | 11 Şubat 2015

Kadınlara İyi Davranmanın SünnetleriKadınlara İyi Davranmanın Sünnetleri

Kadınlara İyi Davranmak ve hanımlarınızla güzel bir şekilde geçinin…” (Nisa 19)

“Ne kadar isteseniz de eşlerinize adaletle davranma­ya güç yetiremezsiniz. Dolayısıyle diğerlerini dışlayarak ve onları kocası hem var hem de yokmuş gibi bir durumda bırakarak içlerinde sadece birine yönelmeyin. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanızfyolunuzu da Allah’ın ki­tabıyla bulmaya çalışırsanız) bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır.” (Nisa 129)

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-‘den bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Ka­dınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Çünkü kadın cinsi kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kı­rarsın, kendi haline bırakırsan da eğri kalır, öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyilikler tavsiye ediniz.” (Buhari, Nikah 80. Müslim, Rada 60)

*Buhari ve Müslim’in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur:

“Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkar­san kırarsın, eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin.” (Buhari, Nikah 79. Müslim, Rada 65) edildiğine göre: Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’i bir gün hutbe okurken dinledim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve­sellem Salih peygamberin dişi devesinden ve onu öldüren ki­şiden bahsederek “Onların en azgını ileri atıldı” ayetini oku­du ve Semud toplumunda gücü ve kuvvetiyle tanınan ve son derece fena olan bir adam deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı. Sonra da kadınlardan bahsederek onlar hakkın­da öğütlerde bulunarak şöyle dedi:

“Sizden biriniz hanımını köleyi döver gibi dövmeye kal­kışıyor. Belki de o akşam onunla bir yatakta yatacaktır.”

Sonra yellenmeden dolayı gülmemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu: “İnsan bizzat kendisinin de yaptığı şeye niçin güler!” (Buhari, Tefsiru Sure-i Şems 1. Müslim, Cennet 49)

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-’den rivayet edil­diğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle bu­yurmuşlardır: “Hiçbir Müslüman hanımına karşı kin besleyip buğz etmesin. Onda hoşlanmayacağı huylar varsa da mem­nun olacağı huyları da vardır.” (Müslim, Rada 61)

Amr ibni Ahvas el-Cüşemi -Allah ondan razı olsun- Veda haccında Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’i dinlediğini, Allah’a hamdü sena edip halka öğüt ve nasihat verdikten son­ra Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in şöyle buyurduğu­nu söyledi:

“Ashabım, kadınlara hayırla muamele edip iyi davran­manızı tavsiye ediyorum. Zira onlar sizin idarenize ve hima­yenize verilmiş emanetlerdir.

Kesin bir kötülük işlemeleri müstesna onlar üzerinde zorbalık yapmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlak dışı bir hareket yaparlarsa onları yataklarında ayrı bırakın, yaralayıp berele­meden onları dövün, şayet size itaat ederlerse onların aleyhi­ne bir yol aramayınız.

Şunu iyi biliniz ki kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları olduğu gibi sizin de onlar üzerinde hakları vardır.

Sizin onlar üzerindeki haklarınız yatağını yabancılardan korumaları ve istemediğiniz kimseleri evinize almamaları­dır.

Onların sizin üzerinizdeki hakları ise giyim kuşam, ye- jne, içme konularında gücünüz nispetinde onlara iyi bakma- nizdır.” (Tirmizi, Rada 11)

Muaviye ibni Hayde -Allah ondan razı olsun- şöyle de­miştir: “Ya Rasûlallah kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir?” diye sordum. Şöyle buyurdu: “Yediğin gibi onu da yedirmek, giydiğin gibi onu da giydirmek, yüzüne vurma, kötüleyip ayıplama, darılıp ayrı yatmaya mecbur kalırsan bu işi sadece odanın sınırlarını aşmayacak şekilde evde yapmak­tır.” (Ebu Davut, Rada 41)

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-den bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Mü’minlerin iman bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanıdır. Hayırlınız hanımlarına karşı hayırlı olanlardır.” (Tir­mizi , Rada 11)

İyas ibni Abdullah ibni Ebu Zübab -Allah ondan razı ol­sun-’dan bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesel­lem: “Kadınlarınızı dövmeyiniz”, buyurmuştu. Hz. Ömer Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in huzu­runa çıkarak:

-Kadınları dövmeyiniz emrinizden sonra kadınlar koca­larını dinlemez oldular. Onlara karşı gelmeye cesaret ediyor­lar, dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem dövülebileceğine dair izin verdi.

Bu sefer bir çok kadın Rasulullah sallallahu aleyhi vesel­lem’in hanımlarına gelerek kocalarını şikayete başladılar. Bundan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle bu­yurdu: “Pek çok kadınlar Muhammed ailesine gelerek koca­lından şikayet ediyorlar. Kadınlarını döven o kimseler sizin hayırlılarınız değildir.” (Ebu Davud, Nikah 42) buyurdu:

“Dünya kendisinden faydalanılacak geçici bir faydadan ibarettir. O dünyanın fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.” (Müslim, Rada 64)