İçki İçen Kimseye Uygulanacak Had Cezası

By | 12 Kasım 2014

ickiEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e, içki içen bir adam getirilmişti. Ona iki hurma dalıyla kırk celde sopa vurdurdu.
Enes der ki: Bunu, Ebu Bekir’de yaptı.”
Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), içki içen kimseye ceza olarak iki ayakkabıyla kırk defa vurdu.
Mis’ar: ‘Zannederim ki, bu ceza içki içmeden dolayı idi’ dedi.”
İçki içen kimsenin cezası, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Ebû Bekir devirlerinde kırk sopa idi. Buna, Ömer (radıyallâhu anh) zamanında da bir müddet daha devam edildi. Fakat fetihler genişleyip Şam ve Irak gibi zengin beldeler Müslümanların eline geçince halk su boylarına, verimli topraklara yerleşmiş, bağ ve bahçeler çoğalmış, içki içenlerin sayısı artmıştı. Bunun üzerine Hz. Ömer onları ellişer sopa vurmak suretiyle cezalandırmaya başlamış. Bunun etkisi görülmeyince dayak adedini altmışa, nihayet seksene çıkarmıştı.
Abdurrahman b. Avf bu cezanın, şer’i cezanın en hafifi gibi olmasını teklif etmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de bildirilen şer’î cezalar: Hırsızın eli kesilmesi (Maide: 5/38), zina eden (bekar) bir kimseye yüz değnek vurulması (Nur: 24/2), zina iftirasında bulunanlara seksen değnek vurulmasıdır (Nur: 24/4). Bunların içerisinde en hafifi, seksen değnek olan iftira cezasıdır.