Gezegen İsimleri Ve Yunan Tanrıları

By | 1 Ağustos 2019

GEZEGEN İSİMLERİ VE MİTOLOJİK YUNAN TANRILARI

Gökyüzü henüz tam olarak keşfedilememiştir ve belki de buna insanoğlunun gücü bile yetmeyecektir. Bu yüzden “evren sonsuzdur” denilerek nokta koyulmak istenmiştir. Yerleri ve gökleri yaratan yüce Rabbimiz, gökyüzünü genişletmekte olduğunu da Kur’ân-I Kerim’de beyan etmiştir:

“Göğü kendi ellerimizle Biz kurduk ve Biz (onu) elbette genişleticiyiz.” (Zariyat, 51/47)

Keşfedilen gezegenlere de onu keşfedenlerin isimleri verildiği gibi, mitolojik Roma ve Yunan tannlarmın isimleri verilmiştir. Gezegenler, Güneş etrafinda dönen gök cisimleridir aslında. Şimdiki bildiğimiz isimlerini. Roma ve eski Yunan mitolojisinden almışlardır. Tarihte genellikle Arapça veya Yunanca hangi isimler verilmiştir. Bu nasıl olmuştur veya neye göre bu isimler verilmiştir; kimlerin, hangi tanrıların isimleri verilmiştir şimdi de bunlara bir göz atalım.

Dünya؛ Eski söyleniş şekli Arz, Acun. Arapça kökenli bir isim ve anlamı (üzerinde yaşanabilir yer’ demektir. Dünya; Güneş Sistemi’nin Gü’ neş’e uzaklık açısından üçüncü sıradaki gezegenidir

Neptün؛ Bu gezegen rasatlara göre ve resimlerde mavi renk olarak gözükmekte, nedenine gelince yapısındaki me- tan gazından dolayı bu renkte gözüküyormuş. Güneşten uzaklık sırasında sekizincidir. ismini. Roma tanrısı Neptu nus’tan almı§. Yunan mitolojisindeki ismi deniz tanrısı Pos؛. dion. Denizin mavi rengi bu gezegene ismini vermiş.

Plüton؛ Yunan mitolojisine göre karşılığı Hades’tit Mitolojiye gOre Nyx Plüto taraftndan yeraltı dünyasına nehri üzerinden, ruhları taşıyan kayıkçı Charon’un aftnesi ve ayni zamanda gece tanrıçasıdır.

Venüs؛ Dünya’ya göre Güneş’e daha yakın olduğundan yeryüzünden sadece Güneş dogmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Venüs Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı veya Tan Yıldızı olarak da isimlendirilir. Bir diğer adi da Türkçe ؟olpan-Çulpan ‘؟oban Yıldız’ıdır. Arapça ismi Zühre ayni zamanda çoban yıldızı anlamındadır. Bu gez،- gene de yine Roma ve Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs ve Ahoditin ismi verilmiş. Güne؛، uzaklık bakımından ikinci sıradaki gezegendir.

Mars: ismini. Roma mitolojisindeki savaş tann- si Mars’tan almış. Görüntüsünde ki kırmızımsı rengin, yüzeyinde bulunan demir oksit madeninden kaynaklandı^ söyleniyor. Kırmızı renginden ilhamla, (savaş/kan) sava؛ tanrısının ismi verilmiş. Bir diger ismi de Kızıl gezegendir.

Jüpiter؛ Güneş Sisteminin en büyük gezegeni, güneşten uzaklığına gOre beşinci sırada ve adını Roma tanrılarının en büyüğü Jüpiter’den almış Arapça ismi Müşteri’dir.

Satürn؛ Türkçe de ismi Sekendiz olarak adlandinlmi؛ Arapça ismi Zühal’dir. Roma mitolojinde ismini tarım tann- si Satürn’den almış.

Uranüs: ismini. Yunan mitolojisinde gök tanrtst Ura- nos’tan almış. Güneş’ten yakınlık sırasına göre yedinci ge’ zegenidir.

Merkür: Yine Roma mitolojisinde ticaret, yolculuk tanrısı ve tanrıların habercisi olarak bilinen Merkür’den al’ mıştır. Güneş Sistemi’nin ilk gezegeni olduğu İçin, fizik ya- salan çerçevesinde Güneş etrafindaki bir turunu diğer ge- zegenlere göre en erken tamamlayan gezegen Merkür’dür. Her ne kadar yörüngesi diğerlerine göre kısa olsa da, ast’ ronomik boyutlar söz konusu olduğunda “kısa” diye bir şey yoktur. Hele Merkür gibi ufak bir gezegen İçin… Merkür, yörüngesinde saatte 173.300 kilometre hızla ilerler. Bu, Dünyânın hızından 1.6 kat fazladır! Bu durum, gökyüzümüzden de hızla geçmesinde neden olmaktadır ve muhtemelen Merkür gezegeni ismini tam olarak bu ne- Jenle Roma Tanrısı Merkür’den aidi. Eski Roma’da, tanrı Merkür’ün, en kurnaz ve en hızlı tanrı olduğuna İnanılır’ di. Bu tanrı, ayni zamanda para, seyahat ve hırsızlık tanrısı olarak da bilinir. Bu tanrının Yunan mitolojisindeki karşı- ligi ise Tanrı Hermes’tir. Merkür, Milattan önce 3. Milen- yum’da Sümerler tarafindan bile biliniyordu.

Diğer Dua Ve Havas Kitaplarımız