Fetih Suresi’nin Türkçe Okunuşu

By | 29 Eylül 2014

BismFURKANSÜRE-İ ŞERİFESİNİN FAZİLETİillahirrahmanirrahim
1. İnna fetahna leke fetham mübina 2. Li yağfıra lekellahü ma tekadde- me min zembike ve ma teahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke siratam müstekiyma 3. Ve yensurakellahü nasran aziza 4. Hüvellezi enzeles sekinete fı kulubil mü’minine li yezdadu imanem mea imanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alimen hakima 5. Li yüdhilel mü’minine vel mü’minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike indellahi fevzen aziyma 6. Ve yüazzibel münafikiyne vel münaflkati vel müşrikine vel müşrikatiz zannine billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve gadibellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masiyra 7. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azizen hakima 8. inna erselnake sahidev ve mübessirav ve nezira 9. Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve asiyla 10. Innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydihim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tihi ecran aziyma 11. Se yekulü lekel mühallefune minel a’rabi segaletna emvalüna ve ehluna festagfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta’melune habira 12. Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü’minune ila ehlihim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura 13. Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihi fe inna a’tedna lil kafirine seiyra 14. Ve lillahi mülküs semavati vel ard yagfiru li mey yesaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kanellahü gafurar rahiyma 15. Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meganime li te’huzuha zeruna nettebi’küm yüridune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalila 16. Kul lil muhallefîne minel a’rabi se tüd’avne ila kavmin üli be’sin şedidin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütiy’u yü’tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elima 17. Leyse alel a’ma haracüv ve la alel a’raci haracüv ve la alel meriydi haraç ve mey yütiilahe ve rasulehu yüdhilhü cennatin tecri min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elima 18. Le kad radiyallahü anil mü’minine iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekinete aleyhim ve 398 esabehüm fethan kariba 19. Ve meganime kesiraten te’huzuneha ve kanel ‘ahü azizen hakima 20. Veadekümüllahü meganime kesiraten te’huzuneha e accele leküm hazihi ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel il mü’minine ve yehdiyeküm siratam müstekiyma 21. Ve uhra lem takdim aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli sey’in kadira 22. Ve lev katelekümüllezine keferu le vellevül edbara sümme la yecidune eliyyev ve la nesiyra 23. Sünnetellahilleti kad halet min kabl Ve len tecideli sünnetillahi tebdila 24. Ve hüvellezi keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aleyhim ve anellahü bi ma ta’melune basiyra 25. Hümüllezine keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma’kufen ey yeblüga mehilleh ve lev la ricalüm mü’minune ve nisaüm mü’minatül lem ta’lemuhüm en tetauhüm fe tüsiybeküm minhüm mearratüm bi gayri ilm li yüdhilellahü fi rahmetihi ney yesa’ lev tezeyyelu le azzebnellezine keferu minhüm azaben elima 16. Iz cealellezine keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekinetehu ala rasulihi ve alel mü’minine ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli sey’in alima 27. Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mesaide 1 harame in şaellahü aminine muhallikiyne ruuseküm ve mükassiriyne i tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan kariba 18. Hüvellezi ersele rasulehu bil hüda ve dinil hakki li yuzhirahu aled ’ini küllih Ve kefa billahi şehida 29. Muhammedür rasulüllah vellezine “îeahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey y ebtegune fadlem minellahi ve ridvana simahüm fi vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil İncil ke zer’in ahrace vat’ehu fe azerahu festagleza festeva ala sukihi yu’cibüz zürraa li yegiyza rihimül küffar veadellahüllezine amenu ve amilus salihati minhüm magrıratev ve ecran aziym.