Evlenmenin Hükümleri

By | 1 Ağustos 2019

1.        Nikâh akdiyle evliliğin meydana gelmesinden itiba­ren, kadın ve erkeğin birbirinden istifadeleri, cinsî te­masları helâl olur.

2.        Birbirine tepeden tırnağa, bakma ve dokunmaları helâl olur.

3.        Karı ve koca arasında “hürmet-i müsâhere” sâbit olur; yani erkeğin usûl ve fürûu (ana baba ve çocukları) karısına ve kadının usûl ve fürûu da erkeğine haram olur, onlar arasında nikâh câiz olmaz.

4.        Kadın, kocasının tâyin ettiği evde ikâmete mecbur olur.

5.        Erkeğe, kadının mehrini ve  çocuklarıyla birlikte nafakasını temin etmek vâcip olur; yani onların yeme, içme, giyim ve mesken gibi hayatî ihtiyaçlarını sağla­mak, erkeğin üzerine lâzım olur.

6.        Nikâh akdinden itibaren, karı ve koca arasında verâset ve nikâhtan dolayı neseb sâbit olur. Henüz münase­bette bulunmamış olsalar da, karı ve kocadan biri ölünce, diğeri ona varis olur.

7.        Birkaç zevcesi olanın, zevceler arasında adaleti gözet­mesi vâcip olur.

8.        Erkek, zevcesini yatağına çağırdığı vakit, ona itaat ka­dına vâcip olur.

9.        Kadın, serkeşlik yapıp itaatten uzaklaşınca, erkek onu te’dip etmeye (terbiyesini vermeye) hak kazanır.

10.    Kadınla iyi ve güzelce geçinmek müstehap olur, (a.g.e., s.360)